Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Mobiliteit

Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm binnen Programma’s.
Het programma Mobiliteit is een van die programma’s.


Ambities en doelen Mobiliteit

  • Verduurzaming van Mobiliteit
  • Op zoveel mogelijk manieren (multimodaal) bereikbaar zijn van de regio (spoor, water, weg en buis)

 

Het programma Mobiliteit laat zich zowel op strategisch als operationeel niveau in toenemende mate beïnvloeden vanuit ruimtelijk economische ontwikkelingen en de nadrukkelijke wens om tot duurzame oplossingen te komen.


Mobiliteitsagenda 2015-2020
De genoemde doelen en ambities worden geconcretiseerd in de Mobiliteitsagenda, zoals vastgesteld tijdens het portefeuillehoudersoverleg op 24 juni. De uitvoeringsagenda Mobiliteit 2012-2015, de Strategische Agenda West-Brabant en de Visie Goederenvervoer West-Brabant vormen hiervoor het kader.


In de uitvoeringsagenda Mobiliteit 2015-2020 zijn er vanuit verschillende regionale doelstellingen een aantal gelinieerde activiteiten en projecten benoemd. Om het draagvlak voor deze agenda te verstevigen zijn de onderdelen netwerken, knooppunten, leefbaarheid en openbaar vervoer toebedeeld aan verschillende bestuurders en hierbij betrokken gemeenten. Zodoende is zichtbaar wie waarvoor aan de lat staat en welke gemeenten primair betrokken worden bij de verdere uitwerkingen van de verschillende vraagstukken op het gebied van mobiliteit.


Lees het Multimodaliteit uitvoeringsprogramma RWB 2015-2020.pdf

Lees de Visie Goederenvervoer West-Brabant 2010-2030

Lees de Regionale OV-Visie West-Brabant

 

GGA (GebiedsGerichteAanpak)

De GGA West-Brabant pakt met name de thema's fiets en verkeersveiligheid aan. Daarnaast stelt zij jaarlijks een regionaal uitvoeringsprogramma op.

 

Ambities en doelen GGA

  • Minder verkeersslachtoffers
  • Stimuleren van het fietsgebruik 

 

Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 
Jaarlijks stelt de Provincie Noord-Brabant budget beschikbaar voor de gemeenten in West-Brabant in het kader van de Subsidieregeling verkeer en vervoer. Projecten die betrekking hebben op de thema’s fiets, verkeersveiligheid inclusief de maatregelen gericht op het gedrag in het verkeer, doorstroming en OV kunnen bij RWB ingediend worden. Aanvullend op de subsidieregeling maken de portefeuillehouders Mobiliteit in West-Brabant afspraken over het moment van indienen van de projecten, de manier van toetsen en de prioriteiten.

 

  • Regionaal uitvoeringsprogramma GGA 2017
    Op 23 november 2016 gingen de Provincie Noord-Brabant en de portefeuillehouders Mobiliteit van West-Brabant akkoord met het regionaal uitvoeringsprogramma 2017. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant nam in het 1e kwartaal van 2017 dit besluit ongewijzigd over.  

 

Campagne Nul verkeersdoden Brabant: in 2017 accent op alertheid en clean in het verkeer
Brabant streeft naar nul verkeersdoden. Nul verkeersdoden Brabant is een continue campagne met diverse activiteiten. De campagne richt zich op bewustwording en communicatie. Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen zetten de gemeenten in Noord-Brabant zich de komende jaren weer in voor de doelgroepen fietsers, jonge bestuurders en senioren met het accent op alertheid en clean in het verkeer (2017), snelheid (2018) en zichtbaarheid (2019). Als regionale verkeersveiligheids-ambassadeurs zetten wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen en wethouder Renze Bergsma van de gemeente Woudrichem zich in om deze Brabantse aanpak namens de regio uit te dragen.

 

Voor meer informatie zie www.nulverkeersdodenbrabant.nl

 

Regionale Modelaanpak Veilig Fietsen
De Modelaanpak Veilig Fietsen komt voort uit een afspraak tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG om de aandacht voor verkeersveiligheid van fietsers te vergroten. Gemeenten in West-Brabant is gevraagd om zelf aan de slag te gaan met een lokale invulling van deze modelaanpak. De gemeenten gaven halverwege 2014 aan op welke acties ze willen inzetten. Bij deze acties maken we onderscheid in gevaarlijke locaties, enkelvoudige ongevallen en quick wins. Voor veel van deze acties kan subsidie worden aangevraagd bij het jaarlijkse regionaal uitvoeringsprogramma GGA.

 

Lees de Regionale Modelaanpak Veilig Fietsen.pdf

 

Medewerkers programma Mobiliteit

Arno Verduin, programmamanager Mobiliteit

T. (076) 502 72 02

M. 06 48 13 86 33
E. arno.verduin@west-brabant.eu

 

Eefje van den Hout, beleidsmedewerker GGA

T. (076) 502 72 11

E. eefje.vandenhout@west-brabant.eu

 

Yeliz Karar, senior projectassistent Mobiliteit

T. (076) 502 72 37

E. yeliz.karar@west-brabant.eu

 

Edibe Atici, senior projectassistent GGA

Met zwangerschapsverlof t/m eind september.

T. (076) 502 72 10

E. edibe.atici@west-brabant.eu