Regio West-Brabant Extranet

Wachtwoord vergeten?
Login Sluiten
Print

Arbeidsmigranten in West-Brabant

Sinds eind 2012 staat het thema arbeidsmigranten op de regionale agenda. De RWB zet in op participatie, huisvesting, handhaving en informatiepunten om er voor te zorgen dat in 2020 alle arbeidsmigranten goed, veilig en legaal gehuisvest zijn en participeren in de regio.


Arbeidsmigranten zijn nodig
De regio heeft te maken met ontgroening en vergrijzing. Hierdoor neemt het aantal beschikbare arbeidskrachten substantieel af. Uit enquêtes bij de regionale bedrijven blijkt dat na 2020 het tekort aan arbeidskrachten nog verder zal gaan oplopen tot 45.000 personen. Krapte op de arbeidsmarkt betekent dat hier vanuit andere delen van Europa arbeidskrachten komen werken. Daarbij wordt op dit moment dankbaar gebruik maken van de inzet van EU-arbeidsmigranten. Deze migranten zijn niet alleen in economisch opzicht echt nodig, maar zeker ook om de veranderende sociale structuur (als gevolg van demografische veranderingen) van vooral de kleine kernen te helpen versterken.


De regio West-Brabant ziet het als haar plicht te zorgen voor voldoende legale huisvesting en voor een goede participatie. Daarover zijn afspraken gemaakt met minister Blok (ministerie Wonen) en met minister Asscher (ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid). De regio trekt in dit dossier, naast samenwerking met de ministeries en de provincie, ook op met particuliere huisvesters, uitzendorganisaties en corporaties.

 
Actueel in 2015
De focus ligt in 2015 vooral op vier onderwerpen, de zogenaamde vier takken aan de boom: huisvesting, handhaving, participatie en een digitaal steunpunt.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Huisvesting
De samenwerkende gemeenten benoemden in 2013 een regionale opgave die tot 2020 gerealiseerd wordt. Het betreft  9500 plaatsen waarvan 4750 nieuw te creëren units en 4750 te legaliseren units. De voortgang van de realisatie van de regionale opgave wordt jaarlijks in beeld gebracht. In de zomer van 2015 is bijna de helft van de regionale opgave gerealiseerd.

 

2. Handhaving
Het project ‘Handhaving huisvesting arbeidsmigranten regio West-Brabant’ is een project waarin tien gemeenten samenwerken met verschillende spelers*. In het kernteam zijn alle partners vertegenwoordigd. Tijdens controles wordt het kernteam aangevuld met een of meerdere medewerkers van de controlerende gemeente.
Na de kick-off staat begin maart 2015 het project Handhaving in de startblokken. Met de start van een handhavingtraject wordt onveilige en/of illegale huisvesting opgespoord en aangepakt. Een jaar lang vindt er iedere week in een andere gemeente een actie plaats. In alle tien deelnemende gemeenten vinden zo in dit jaar vier controles plaats. In bijna alle deelnemende gemeenten zijn inmiddels (zomer 2015) 2 controleavonden uitgevoerd. Het project loopt nog tot het eind van dit jaar.

 

3. Participatie
De gemeente Zundert doet in 2014 als enige West - Brabantse gemeente mee aan de landelijke 'pilot participatieverklaring'. Daarbij ondersteund door haar partner, de Regio West-Brabant. Samen maken zij zich sterk  voor de integratie van arbeidsmigranten. De participatieverklaring is daarvoor een belangrijk middel: het is een overeenkomst tussen de ontvangende gemeente en de EU-nieuwkomer, met daarin een handreiking op het gebied van normen, waarden, rechten, plichten, taal, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. De pilot Participatie Zundert is in december 2014 afgerond  met een feestelijke ondertekening van de participatieverklaring. De verklaring is door zowel de arbeidsmigranten als een wethouder van de gemeente Zundert ondertekend. Dit jaar wordt de landelijke pilot geëvalueerd.

 

4. (Digitaal) Steunpunt(en) voor migranten in de regio
In 2014 is gezocht naar de mogelijkheden om een website te maken voor arbeidsmigranten waarop in  verschillende talen voor hen relevante informatie te vinden is. Er is een website gemaakt om in West-Brabant een digitaal steunpunt voor arbeidsmigranten te kunnen starten.
In juni 2015 zijn de mogelijkheden van deze website gepresenteerd met behulp van voorbeelden uit een andere regio.
Nu wordt gezocht naar enkele  regiogemeenten die als pilot de gegevens van hun gemeenten leveren om de nu nog lege website te vullen met gegevens uit deze regio. Ook wordt dit jaar onderzocht of er draagvlak bestaat om een fysiek infopunt te realiseren in de regio.

 

* Belastingdienst, UWV, SVB, inspectie SZW, Politie, Openbaar Ministerie en het RCF Kenniscentrum Handhaving.

 

Samenvatting

Uit het rapport ‘Quick - scan Arbeidsmigranten Regio West-Brabant’ blijkt dat in de regio West-Brabant ongeveer 23.000 arbeidsmigranten wonen. Daarvan zijn naar schatting 19.000 arbeidsmigranten economisch aan deze regio gebonden. Deze arbeidsmigranten zijn vooral werkzaam in sectoren zoals land- en tuinbouw, logistiek en transport en de zorg- en de bouwsector. De gemeenten en betrokken partijen in de regio, zoals werkgevers, uitzendbureaus en corporaties, werken aan de regionale opgave om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor deze groep.
We hebben arbeidsmigranten nodig om de gevolgen van de vergrijzende arbeidsmarkt op te vangen; arbeidsmigranten heten we welkom in onze regio en maken ze wegwijs. Daarnaast zorgen we ervoor dat ze kunnen werken onder normale arbeidsomstandigheden, fatsoenlijk en legaal gehuisvest zijn en participeren in de West-Brabantse samenleving.

Contact

Paul Vermeulen

Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Leefbaarheid

T. 076 5027204, 0651663631

E. paul.vermeulen@west-brabant.eu

 

Marja van Bers
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Leefbaarheid
T. 076-5027230
E. marja.vanbers@west-brabant.eu

Anne-Marie van Dun
Senior Projectassistent
T. 076-5027207
E. anne-marie.vandun@west-brabant.eu