09 juli 2021

16 West-Brabantse gemeenten zetten zich samen in voor arbeidsmigranten

De zestien gemeenten die samenwerken in Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant liggen op één lijn als het gaat om het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten. Vanochtend tekenden zij het afsprakenkader Arbeidsmigranten Regio West-Brabant. Dankzij een afgestemde aanpak van deze zestien overheden, wordt een verschuiving in ongewenste situaties voorkomen.

De problemen van arbeidsmigranten zijn duidelijk: vaak slechte huisvesting, uitbuiting, mensen hebben geen woning meer  als het werk bij een werkgever stopt, geen toegang tot (medische) voorzieningen. Gemeenten, provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant spreken af hoe ze dit als overheden samen gaan verbeteren. Door ruimte te maken voor goede huisvesting, kwaliteitseisen te stellen aan nieuwe huisvesting en het beheer daarvan en arbeidsmigranten beter wegwijs te maken in hun tijdelijke woonplaats.  

Werkgevers, andere marktpartijen en particulieren staan aan de lat om initiatieven te ontplooien en uit te voeren. De klankbordgroep met vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers, huisvesters en maatschappelijke organisaties ziet het Afsprakenkader Arbeidsmigranten West-Brabant als opmaat naar een betere samenwerking.  

Hiermee loopt West-Brabant binnen Brabant én Nederland voorop met een regionale integrale aanpak rondom arbeidsmigranten. En is het een van de eerste regio’s die invulling geeft aan de aanbevelingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. 

Arbeidsmigranten, motor van de West-Brabantse economie 

In regio West-Brabant werken ruim 28.000 arbeidsmigranten. Vaak in de topsectoren Agrofood/Biobased en logistiek, de industrie of bij toeleverende bedrijven. Zij houden onze economie draaiend. Nu, maar ook in de toekomst heeft West-Brabant deze aanvullende arbeidskrachten hard nodig. Niet alleen in de primaire sectoren, ook in de technische beroepen knelt het nu en op termijn op de regionale arbeidsmarkt. Thomas Melisse, wethouder in gemeente Halderberge, voorzitter van de bestuurlijke kopgroep: "We willen arbeidsmigranten en hun inzet en talenten behouden voor de regio, we kunnen niet zonder hen", vindt hij. "Als je ja zegt tegen grote bedrijven, zeg je ook ja tegen arbeidsmigranten. We willen uitbuiting van arbeidsmigranten tegen gaan." Daarvoor creëren de West-Brabantse overheden optimale randvoorwaarden, bijvoorbeeld voor goede en humane huisvesting, scholing, zelfbeschikking, gezondheid, participatie en draagvlak in de samenleving. Gedeputeerde Erik Ronnes van provincie Noord-Brabant: "West-Brabant is een goed voorbeeld van een brede integrale aanpak van arbeidsmigranten."

Afgestemde aanpak overheden voorkomst verschuiving ongewenste situaties 

De noodzakelijke randvoorwaarden op de leefgebieden wonen, werken en welzijn zijn nog niet allemaal goed ingevuld. Daar willen de lokale, regionale en provinciale overheden aan werken. Ze houden daarbij uiteraard rekening met de ontwikkelingen op nationaal niveau. Afstemming binnen West-Brabant (en verder) is nodig om te voorkomen dat een diversiteit aan voorwaarden leidt tot verschuiving van ongewenste situaties.  

Regionaal kader is startpunt concretisering 

Dit afsprakenkader vormt een stevige basis voor de afgestemde West-Brabantse aanpak. De urgentie ligt bij het oplossen van de huisvestingsopgave. Thomas Melisse: "Het kader is geen statisch verhaal, maar een aanzet voor een aanpak waar we met partners al lerende samen verder richting en uitvoering aan geven. Wij zien het als een startpunt voor concretisering met de partners uit het veld."

Lokaal en subregionaal maatwerk 

Gemeenten gebruiken dit afsprakenkader als aanvulling op en/of context voor lokaal beleid. Door het vaststellen van deze afspraken geven deze regionale bestuurders duidelijkheid aan de partners onder welke voorwaarden zij een bijdrage kunnen leveren aan de opgaven rond arbeidsmigranten.   

In september 2021 vindt er een regionale gesprekstafel plaats om de concrete stappen te bespreken met werkgevers, huisvesters en maatschappelijke organisaties uit het lokale en regionale veld. 

Betrokken bestuurder

Thomas Melisse

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (voorzitter) | commissie Economie | commissie Mobiliteit
wethouder Halderberge

René van Ginderen

Commissie Arbeidsmarkt
wethouder Roosendaal

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk