12 april 2023

Marina Siebkes: 'De uitdaging is om mensen te bereiken die willen en kunnen werken, maar niet bij UWV of gemeenten in beeld zijn'

Talent benutten, aantrekken, behouden en ontwikkelen vormen de pijlers van West-Brabant werkt met Talent (WBWMT). Het doel: door innovatie en samenwerking het werkveld veranderen. In interviews met arbeidsmarktexperts kijken we samen met hen naar het veranderende werkveld en arbeidsmarkt. In dit deel Marina Siebkes, regiomanager bij UWV en bestuurslid van het regionaal Werkbedrijf. Vanuit die rol is zij ook betrokken bij West-Brabant werkt met Talent.

Wat is de belangrijkste uitdaging voor onze regio als het gaat om onderwerpen als talentontwikkeling of het aantrekken ervan?

"De spanning op de arbeidsmarkt is het afgelopen kwartaal iets afgenomen, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft hoog. De komende jaren is dit nog niet voorbij, onder andere door vergrijzing en uitdagingen op het gebied van de energietransitie, huizentekorten en andere maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd staan er nog veel mensen aan de zijkant. De uitdaging is met name om iedereen naar vermogen aan het werk te krijgen."

Hoe zou dit opgelost kunnen worden, denkt u?

"De oplossing zit hem in de samenwerking. Er zijn al veel goede initiatieven om talenten te ontwikkelen. Toch staan veel initiatieven nog naast elkaar. Het zou veel effectiever zijn als we weten welke initiatieven er zijn en dat we kunnen samenwerken in de regio. Het in beeld krijgen van het onbenut talent is een lastige. Deze mensen moet je eerst kennen voordat je aan de slag kunt gaan met ontwikkelen en benutten. Regionaal zouden we kunnen kijken wat we hierin zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld via communicatiecampagnes waarbij we specifiek een appèl doen op deze groep inwoners."

Om hoeveel mensen uit de regio gaat dit?

"In West-Brabant zijn er ruim 44.000 personen die kunnen werken maar dit om wat voor reden niet doen, dit noemen we ook wel onbenut arbeidspotentieel. Dit is 8,4 procent van 521.000, het totale aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar. Het percentage onbenut arbeidspotentieel in West-Brabant ligt daarmee iets lager dan het landelijke aantal. Dit is namelijk 10 procent. Het onbenut arbeidspotentieel in West-Brabant bestaat weer uit 19.000 onderbenutte deeltijders (43 procent). Dit zijn werkenden, die meer uren kunnen en willen werken, maar dit nog niet doen. Ook kent de regio nu 14.000 werklozen (32 procent), dus personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht én voor hun werkloosheid direct beschikbaar waren. Ook zijn er 11.000 semi-werklozen (25 procent)."

Semi-werklozen, wat wordt daarmee bedoeld. Kunt u iets over deze groepen mensen of hun situatie vertellen?

"Dit zijn mensen die recentelijk nog werk zochten, maar niet direct beschikbaar zijn, of die niet recent hebben gezocht maar wel direct beschikbaar zijn. Ook mensen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen niet beschikbaar of niet werkzoekend zijn vallen onder semi-werklozen. Slechts een deel van deze groep is, vanwege een uitkeringspositie, in beeld bij het UWV. Deze mensen kennen we, maar het gaat ook om de anderen die niet in beeld zijn."

Wat ziet het UWV hiervan als trend en ontwikkeling in regionale arbeidsmarktcijfers? En in de praktijk vanuit de dienstverlening?

"Ondanks de krapte, zijn er dus mensen die de weg naar de arbeidsmarkt nog niet weten te vinden. Er zijn nog mensen die in te zetten zijn voor arbeid, maar er is weinig zicht of vraag naar. Die krapte is nog niet voorbij volgens cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP). Dit bevestigt het beeld dat we ons op die groep moeten richten. Er staan nog mensen aan de kant. Ook met de huidige arbeidsmarktsituatie zijn er dus mensen die hier niet van profiteren. In totaal zijn er 32.967 mensen in West-Brabant Geregistreerd Werkloos bij het UWV. Let wel: een deel heeft een dienstverband. Er zijn 23.560 Geregistreerde Werkzoekenden bij het UWV (GWU) zonder dienstverband. Met name mensen in de WIA, Wajong of participatiewet profiteren minder van de huidige situatie op de arbeidsmarkt."

Wat is er nodig om deze mensen toch te bereiken en wie moet dat dan verzorgen?

"Wat betreft het bereiken van het onbekende onbenutte arbeidspotentieel zou het mooi zijn als er een herkenbare toegang is voor alle inwoners en werkgevers met arbeidsmarktvragen. Op initiatief van kabinet en ministerie zijn gesprekken gaande om hier regionaal een infrastructuur voor in te richten. Dat zou helpen bij de vindbaarheid van deze potentiële arbeidskrachten waar werkgevers, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, behoefte aan hebben."

Het programma van West-Brabant werkt met Talent gaat over talenten. Waar zien jullie de talenten van West-Brabant? Ook wel het ongezien talent vanuit het UWV genoemd.

"De uitdaging is om die mensen te bereiken die, bijvoorbeeld door ze te enthousiasmeren, wel zouden willen en kunnen werken, maar niet bij UWV of gemeenten in beeld zijn. Daarnaast zijn er ook nog werkzoekenden die we wel kennen, alleen niet een-op-een passen bij openstaande vacatures. Dan is het de kunst om te kijken naar de skills in plaats van diploma of ervaring. Die skills sluiten gelukkig wel vaak aan bij wat een werkgever zoekt."

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant maakt draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan deze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.