07 april 2021

Nieuwe maatregelpakketten vormen basis verbeterde mobiliteit West-Brabant

De West-Brabantse gemeenten en Regio West-Brabant werken de komende jaren samen aan verschillende opgaven en maatregelen om de mobiliteit van de regio slimmer, duurzamer en veiliger te maken. Dat gebeurt aan de hand van verschillende opgaven in vier West-Brabantse deelgebieden, de zogenoemde focusgebieden. De zestien gemeenten werken samen met de provincie en het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.nl om plannen en projecten te realiseren.

Foto: Brainport Smart Mobility

Slimme mobiliteit (Smart Mobility) en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten voor het komende jaar. Om die veranderingen in de praktijk te kunnen brengen, zijn in het Mobiliteitsprogramma West-Brabant en de gebiedsgerichte aanpak West-Brabant Smart Mobility afspraken gemaakt over de gezamenlijke projecten voor 2021. Met de Samenwerkingsagenda Mobiliteit ligt ook de koers voor de bijdrage van mobiliteit aan belangrijke regionale opgaven voor de komende jaren vast. Het gaat over het vergroten van de kracht van West-Brabantse steden en het verbeteren van de bereikbaarheid van economische toplocaties en bedrijventerreinen. Maar ook het behouden van een vitaal landelijk gebied.  

Focusgebieden 

Al eerder is er onderzoek gedaan naar de belangrijke speerpunten. Zoals een betrouwbaar wegennet, gedeelde mobiliteit en een beter openbaar vervoer en een verbetering van het goederenvervoer. Daarnaast hebben de zestien gemeenten West-Brabant opgedeeld in vier focusgebieden. Dit zijn de Noord-Zuid Corridor (rol van de regio als logistieke motor), Internationale knoop Breda (als economische motor), Sterke Stedenrij (aanvulling steden op elkaar en omgeving) en het Vitaal Platteland rondom die steden (leefbaarheid en vitaliteit om te wonen en werken). Ieder gebied heeft nu een eigen pakket met maatregelen.  

Regionale maatregelpakketten 

Door opgavegericht te werken, streeft West-Brabant naar maatregelen die beter aansluiten op de regionale opgaven. Dankzij samenwerking en afspraken, voegen de pakketten met maatregelen meer waarde toe aan de kansen in de regio. Zo vraagt de Noord-Zuid Corridor om multimodale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor goederen en personen, maar ook om het verslimmen van de goederenketen. Terwijl het Vitaal Platteland maatregelen nodig heeft voor een veilig en goed georganiseerd landbouw- en distributieverkeer. De Internationale Knoop Breda is anderzijds weer beter gebaat bij maatregelen om de hoofdroutes voor autoverkeer betrouwbaar te houden. En in te spelen op de vraag naar woningen en de rol van het openbaar vervoer en fietsverkeer.  

Aan de slag 

De maatregelpakketten worden de komende jaren vertaald naar verschillende projecten die RWB en SmartWayz.nl samen opzetten. Zoals het project waarbij werkgevers bij de bereikbaarheidsopgave worden betrokken. Het project heeft als doel om de hinder van lokaal sluipverkeer te voorkomen, onder andere door fietsstimulering en gedragsverandering in het verkeer. 

Meer informatie

Download hieronder het Regionaal mobiliteitsprogramma 2021-2024 West-Brabant voor meer informatie.