19 juni 2023

Nieuwe aanvraag Regio Deal West-Brabant krijgt vorm

Samen met partners uit de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke instellingen bereidt Regio West-Brabant (RWB) een nieuwe Regio Deal voor West-Brabant voor. De focus ligt op de 'innovatieve en plantaardige regio'. Er is veel energie, wat terug te zien is in de vele ingediende ideeën voor projecten (projectfiches genoemd). Deze projectfiches worden door een regionale stuurgroep beoordeeld, waar nodig aangescherpt, en gebundeld in samenhangende programma's.

De Regio Deals zijn samenwerkingsovereenkomsten tussen Rijksoverheid en Regio’s die meedoen. Het kabinet stelt – in drie rondes (tranches genoemd) – in totaal 900 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe Regio Deals in heel Nederland. In deze deals werken Rijksoverheid en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Met name op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijksoverheid beslist hoeveel geld er naar welke Regio Deal vloeit. Naast geld gaat het ook om de samenwerking en kennisdeling tussen Rijk en regio te versterken en van elkaar te leren. 

Aan de slag 

Met samenwerkingspartners werkt RWB toe naar een sterk programma. De focus ligt op thema's en programma’s (veranderpaden) waarin de regio het verschil kan maken, denk aan innovatie in de plantaardige sector of het verbeteren van de omgevings- en leefkwaliteit van inwoners. Ook wordt per projectfiche bekeken wat de toegevoegde waarde aan de kwaliteit van leven en dus ook de inwoners in de regio is. De Regio Deal moet daardoor sociale innovatie ofwel samenwerking binnen de regio versterken.  

Samenwerken in de Regio Deals

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven is een belangrijke kernwaarde in de Regio Deals

Bundelen 

Het bundelen van de projecten krijgt nu een vervolg. Tot 5 juli is er tijd om de projectvoorstellen te bundelen en uit te werken tot samenhangende programma's. Hierin nemen een paar partijen uit de regio, waaronder REWIN en Werkgeversservicepunt West-Brabant, het voortouw met ondersteuning vanuit BMC en PON & Telos. De stuurgroep, bestaande uit West-Brabantse bestuurders en afgevaardigden van de provincie Noord-Brabant, doet later dit jaar een voorstel aan het strategisch beraad (SB) van RWB. Het SB neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de Regio Deal.

Dit is inclusief de in te dienen pijlers en de daarbij passende projecten (met wellicht nog aanwijzingen voor de verdere uitwerking daarvan in de zomerperiode). Projectfiches die mogelijk afvallen worden echter geholpen in de zoektocht naar andere financieringsbronnen. Fiches die niet passen in de Regio Deal passen immers mogelijk in een ander subsidietraject. Daarna volgt er nog een ronde voor bestuurlijke besluitvorming. 

Werkbezoek 

De ontwikkelingen rondom de nieuwe Regio Deal worden ook opgemerkt in Den Haag. 5 juni bezocht de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot de gemeente Bergen op Zoom voor een werkbezoek. Zij werd hier door Peter Berben namens Delta Agrifood Business (DAB) ook ingelicht over de voortgang van de Regio Deal in West-Brabant.  

Meer informatie 

RWB communiceert onder via de website en LinkedIn regelmatig over de nieuwe Regio Deal West-Brabant. Meer weten over de Regio Deals? Bekijk de pagina van Rijksoverheid voor meer informatie over dit onderwerp. Eerder is er al een succesvolle Regio Deal opgezet tussen West- en Midden-Brabant. Deze Regio Deal 'Makes & Moves', loopt eind 2023 af. Bekijk hier de website voor meer informatie over projecten en samenwerking met Midden-Brabant.