23 april 2021

Samenwerkende Overheden West-Brabant veelal positief over nieuw tracé 380 kV Zuid-West (Oost)

De Samenwerkende Overheden in West-Brabant, zestien gemeenten, twee waterschappen en de provincie, zijn in principe akkoord met Voorontwerp-Inpassingsplan (VO-IP) 380 kV Zuid-West (Oost). Al zijn er ook zorgpunten over het nieuwe elektriciteitsnet dat van Rilland tot aan Tilburg loopt en dus ook West-Brabant doorkruist.

Half februari verzocht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Samenwerkende Overheden een reactie te geven op het voorontwerp inpassingsplan Zuid- West 380 kV Oost. Die reacties van de overheden zijn over het algemeen positief, met enkele punten van aandacht. Het tracé staat gepland op grondgebied van verschillende gemeenten en waterschappen. Al meerdere jaren wordt er gesproken over de inpassing van het elektriciteitsnet in de regio.  

De Samenwerkende Overheden zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Halderberge, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Reimerswaal, Roosendaal, Steenbergen, Tholen, Tilburg, Waalwijk en Woensdrecht. Evenals de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en de provincie Noord-Brabant.

Zorgpunten 

Uit de lokale overlegreacties blijkt dat er zeker nog zaken in het inpassingsplan te verwerken zijn, vragen te beantwoorden en zorgpunten weg te nemen. Met name vragen de Samenwerkende Overheden aandacht voor verschillende punten die er nog rond het tracé-deel Zevenbergschenhoek (Kattekraam), bedrijventerrein Borchwerf en Vlietweg in Roosendaal, Halderberge en bij ’s Gravenmoer zijn.

Communicatie 

De uitwerking van het tracé komt nu in een fase waarin details bekend worden en betrokkenen concreet zien en voelen hoe het tracé hen gaat raken. Tevens vinden er onderzoeken, metingen en uitwerkingsactiviteiten plaats in de gebieden. Dit vergt meer dan ooit een heldere en tijdige communicatie, en waar mogelijk participatie.

Vragen 

Ook merken de Samenwerkende Overheden op dat er in toenemende mate vragen zijn over effecten op gezondheid, veiligheid en bedrijfsvoering. Uitgebreide uitleg over effecten van magneetvelden blijft nodig. De Samenwerkende Overheden herhalen de nadrukkelijke vraag aan de minister met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met communicatie en participatie om te gaan richting de betrokkenen. 

Vervolgproces en meer informatie 

Vermoedelijk dit najaar volgt de ter inzagelegging van het Ontwerp-Inpassingsplan door het ministerie. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen bij het ministerie van EZK. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Anne-Marie van Ommeren via annemarie.vanommeren@est-brabant.eu of bel met 06-24683405. Lees ook verder op de website over Zuid-West 380 kV (Oost)