04 februari 2021

Topprioriteiten thema's Mobiliteit en Ruimte uitgelicht

In deze longread lichten we de topprioriteit versterking agglomeratiekracht uit de samenwerkingsafspraak tussen Regio West-Brabant (RWB) en de provincie Noord-Brabant uit. Dit vormt de komende jaren een belangrijke leidraad voor onze thema's Mobiliteit en Ruimte.

De topproriteit ‘Versterking Agglomeratiekracht’ focust op het versterken van de agglomeratiekracht in de regio. RWB zet daarbij in op sterke steden en vitale dorpen, gevat in een groene setting. Ook organiseert RWB een innovatief aantrekkelijk landelijk gebied met daarin unieke steden. Beide versterken elkaar als een regiobreed ecosysteem. Deze verstedelijkingsstrategie Brabant draagt bij aan de nationale/Rijksopgave om in Nederland 1,1 miljoen woningen extra te bouwen.  

Samenwerking

Om die groei te bereiken is het belangrijk oog te houden voor kwaliteit, duurzaamheid, een goede balans tussen gebouwde omgeving en open landschappen, tussen natuur, cultuur en tussen land en water. Ook de samenwerking tussen ruimte en mobiliteit is daarbij essentieel.  

Wat hebben RWB en de provincie afgesproken? 

Sterke Steden

Het intensiveren van de onderlinge samenwerking tussen de steden en tussen regio en provincie door gebruik van de platformrol van de kopgroep Sterke Steden. Hier agenderen en bespreken we vraagstukken over verstedelijking– op strategisch en tactisch niveau. De provincie neemt ook deel.  

Transformatie binnensteden

In de vijf sterke steden Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal wordt de komende jaren geïnvesteerd in de binnenstedelijke transformatie. Zowel in de vijf unieke karakters van deze steden, als in de onderlinge aanvullingen en samenhang met het omringende landelijk gebied en de woonkernen daarin. Hierdoor neemt de kwaliteit en aantrekkelijkheid in en rondom de steden toe.  

Samenwerkingen

We bevorderen stevige samenwerking tussen onze sterke steden en de provincie. De provincie stelt zich als doel om en met inzet van haar instrumenten te participeren (‘mogelijk maken’) in de planontwikkeling en uitvoering van ongeveer tien tot twaalf gebiedstransformaties in steden. Hierbij is het vizier vooral gericht op ontwikkelopgaven van (hoog)stedelijke centrummilieus en het herpositioneren en compacter maken van
binnensteden in de B5 en M7. We voorzien per stad in samenwerking, zoals met Breda en Bergen op Zoom eerder al is afgesproken. Doordat de provincie hieraan een bijdrage levert (versnelling, kennis en kunde, medebekostiging, medezeggenschap), ontstaan er tal van kansen om langs die lijnen ook provinciale programmadoelen en ambities te realiseren.

Regionale Investerings Agenda's

In onze regio werken gemeenten met Regionale Investerings Agenda’s (RIA’s). We voorzien een RIA Roosendaal-Bergen op Zoom en omgeving. Ook de RIA Breda en omgeving is al ver
gevorderd. We steunen de aanpak van de RIA’s Breda en Roosendaal-Bergen op Zoom en versterken de uitvoeringskracht via de regionale aanpak sterke steden. Met als doel het verbeteren van het ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat en de gehele omgeving. De doorontwikkeling van de Internationale Knoop Breda is bovendien een grote opgave die voor de hele regio West-Brabant essentieel is. Gezien de samenhangende ruimtelijk-economische en mobiliteitsopgaven onderzoeken we de Rijksbetrokkenheid hierbij. In dit kader spannen partijen zich gezamenlijk in om in 2021 met het Rijk afspraken te maken over een te starten onderzoek “Breda internationaal knooppunt”. 

Gebiedsgerichte aanpak mobiliteit

Bij dit alles is versterking van het mobiliteitssysteem noodzakelijk. Ook in samenhang met de ontwikkeling van het landelijk gebied en de bijbehorende topsectoren. West-Brabant haakt goed aan op de (inter)nationale mobiliteitsnetwerken. Het West-Brabantse netwerk heeft potentieel. Denk bijvoorbeeld aan het spoornetwerk. Maar kent tegelijkertijd ook een aantal knelpunten, zoals in de weginfrastructuur. Bovendien brengen alle (inter)nationale stromen de nodige overlast met zich mee. In combinatie met onze ruimtelijk-economische ambities passen we ons mobiliteitssysteem de komende jaren aan. Waarbij we specifiek per gebied kijken wat nodig is. Ook digitale vindbaarheid speelt daarin een rol.

Wat hebben RWB en de provincie afgesproken? 

Waar nodig organiseren we op de betrokkenheid van het Rijk bij gebiedsaanpakken. De prioriteit voor betrokkenheid van het Rijk ligt in deze periode bij de gebieden Breda Internationale Knoop en de Noord-Zuid Corridor.