30 maart 2021

West-Brabantse gebiedscoalities aan de slag met 'vitaal buitengebied'

De zestien West-Brabantse gemeenten bundelen met RWB de krachten in een vervolgaanpak voor een ‘vitaal buitengebied’. Tijdens de Regiodag op 24 maart kwamen bestuurders overeen wat concrete doelen en acties zijn voor de komende jaren. Daarbij is naar vier West-Brabantse, geografische gebieden gekeken waarin de gebiedscoalities van West-Brabantse gemeenten samen aan de slag gaan.

De vier gebiedscoalities zijn op basis van hun verschillende bodemsamenstellingen gekozen. Een bewuste keuze, omdat die ondergrond bepalend is voor het landschap en de economische activiteit in een gebied. De vier gebiedscoalities zijn: de zuidelijke zandgronden, de westelijke kleigronden, de oostelijke kleigronden en Brabantse Wal. De gebiedscoalities hebben het inspirerende Panorama West-Brabant uitgewerkt in een gebiedsagenda, genaamd Vitaal Platteland West-Brabant. Dit document is binnenkort ook op onze website te vinden.

Het vertrekpunt is het versterken van economische kracht als drager van de vitaliteit van het landelijk gebied. Wethouder Patrick Kok, namens bestuurlijke kopgroep Vitaal Platteland, reageert enthousiast: "Het zijn stevige plannen die we met de zestien gemeenten hebben gemaakt. Nu moeten we aan de slag om tot een geschikte uitvoering te komen."

Kernpunten 

De acties voor de vier gebiedscoalities zijn samengevat in drie kernpunten: Topsectoren, een Sterk Landschap en de samenhang met de vijf Sterke Steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Per gebied gaan coalities van gemeenten en partners met de kernpunten aan de slag. Logischerwijs zijn die niet voor ieder gebied hetzelfde en is het een kwestie van maatwerk.  

Maatwerk per gebied 

Zo richt de coalitie de zuidelijke zandgronden zich op doorontwikkeling van het cluster van de boom- en fruitteelt. De oostelijke kleigronden op de eiwittransitie, de energieopgaven en de poort naar de Biesbosch. De westelijke kleigrond focust op de doorontwikkeling van de grote teelten in verbinding met Agrofood/Biobased en de Brabantse Wal tenslotte richt zich op versterking van de landschappelijke kwaliteit en de vrijetijdseconomie.  

Aanpak 

Bestuurders van de zestien gemeenten werken in de gebiedscoalities verder aan de uitwerking. De bovengenoemde plannen worden nu uitgewerkt, met het oog op besluitvorming tijdens de Ontwikkeldag van 9 juli van dit jaar. De gemeenten werken daarbij nauw samen met de provincie Noord-Brabant, de waterschappen en partners uit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven.