13 januari 2023

West-Brabantse gemeenten, provincie en bewoners spreken staatssecretaris over veiligheid rondom goederenvervoer per spoor

Vivianne Heijnen, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, bezocht 13 januari West-Brabant. Dit in het kader van veiligheid rondom het goederenvervoer per spoor in (West-)Brabant. Bij het Innovitapark in Roosendaal sprak zij onder meer met gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen, burgemeester Han van Midden, wethouders Danny Dingemans en Sharona Malfait van de gemeenten Moerdijk en Halderberge evenals vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en bedrijven.

Het goederenvervoer per spoor in Brabant groeit snel en fors. Een deel daarvan is internationaal en komt vanuit België ons land binnen. Ook het reizigersvervoer per spoor groeit.

Gedeputeerde Otters: "Rond het spoor in Brabant moeten de komende jaren 130.000 nieuwe woningen komen. Tegelijkertijd neemt het goederenvervoer per spoor sterk toe. Dit knelt. Wij blijven graag in gesprek met het Rijk hoe de bestaande overlast, capaciteit en onveilige situaties via slim maatwerk te beheersen."

Landelijk toekomstbeeld 

Staatssecretaris Heijnen werkt in 2023 aan het landelijke toekomstbeeld goederenvervoer spoor. De samenwerkende spoorgemeenten verwachten van deze rijksvisie dat duidelijk wordt hoe Nederland deze knelpunten gaat aanpakken. De provincie Noord-Brabant en spoorgemeenten in West-Brabant roepen de staatssecretaris daarom op om de benodigde capaciteit voor spoorgoederenvervoer duurzaam en veilig te organiseren in relatie tot de omgeving, door: 

  1. Een concrete aanpak te maken voor de korte termijn om bestaande overlast, capaciteit en onveilige situaties via slim maatwerk te beheersen. 

  2. Een rijksvisie op spoorgoederenvervoer die rekening houdt met de groeiverwachting en die een daarop passende investering in transportcapaciteit bevat. 

Daarnaast geven de gemeenten aan dat het belangrijk is om in het BO MIRT van 2023 een besluit te nemen over een concrete aanpak voor de korte termijn en uitwerking van benodigde investeringen. 

Bezoek staatssecretaris West-Brabant

Samen met gemeenten, bedrijven en vertegenwoordigers van bewonersverenigingen sprak de staatssecretaris over zorgen, wensen en oplossingen.

Voorstel

Dagvoorzitter Wim van de Camp leidde het gesprek, waarin bewoners, bedrijven en overheden vertellen over de betekenis en ervaringen rondom het goederenvervoer per spoor en welke belangrijke ontwikkelingen zij zien. Met name op het gebied van veiligheid en overlast. Bewoners deden samen met gemeenten een voorstel voor oplossingen op zowel de lange als op de korte termijn.  

Oplossingen 

Oplossingen zijn bijvoorbeeld het opnemen van de Goederenspoorvisie voor de lange termijn in de Bestuurlijke Overleggen voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) in het najaar 2023 en concrete, tijdelijke oplossingen op de korte termijn. Na afloop van de bijeenkomst reflecteerde de staatssecretaris samen met de aanwezigen op het gesprek. Ze gaf aan de wensen van de aanwezigen mee te nemen naar haar ministerie.

Een deel van de oplossing op korte termijn ligt in ieder geval in de 'Minder Hinder'-pakketten. Het ministerie zet hier 10 miljoen voor in via Prorail, om onder meer de overlast op de Brabantroute en dus ook de routes in West-Brabant te verminderen. RWB gaat graag verder het gesprek aan over verdere oplossingen voor de korte en langere termijn. Ook op de West-Brabantroute naar België.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp? Het bezoek van de staatssecretaris aan West-Brabant loopt in het verlengde van de position paper 'Basisnet in balans'. Dit document is samengesteld door (West-)Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Regio West-Brabant (RWB) faciliteert het gesprek met gemeenten, de overheden en bedrijven om zo tot concrete oplossingen voor de regio te komen. Samen werken we aan een veilige, bereikbare regio.