31 mei 2024

Regionale richtlijnen Archeologie West-Brabant

Sinds 22 mei 2024 zijn de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek beschikbaar gesteld. Deze richtlijnen, opgesteld door team Regioarcheologie van Regio West-Brabant (RWB) samen met de collega-vakgenoten van gemeenten Breda en Bergen op Zoom, vormen één overzichtelijk document voor archeologen, ambtenaren en ontwikkelaars. Waarbij ook ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen. Het document is op deze pagina in te zien en te downloaden.

De nieuwe Omgevingswet vormde een aanleiding voor het opstellen van de richtlijnen; de insteek van deze wet is immers om alles omtrent ruimtelijke ontwikkelingen duidelijk en helder te maken voor burger, ontwikkelaar en overheid. 

De regionale richtlijnen inzien 

Via onderstaande link zijn de richtlijnen in te zien en te downloaden.

Regionale richtlijnen Archeologie West-Brabant

Twee onderdelen

De richtlijnen bestaan uit twee onderdelen. In één deel wordt het archeologisch proces uitgelegd. Dit stuk is bedoeld voor collega’s bij de gemeenten (zoals vergunningverleners en medewerkers ruimtelijke ontwikkeling) en bijvoorbeeld (particuliere) ontwikkelaars die met archeologie te maken hebben. Het bevat onder meer handige stroomschema's ter verduidelijking van de verschillende archeologische deelprocessen. Dit deel maakt de archeologische zorgplicht een stuk overzichtelijker.  

Het andere deel bevat richtlijnen voor de daadwerkelijke uitvoering van archeologisch onderzoek waaronder brongebruik in de regio West-Brabant. Dit deel is bedoeld als kapstok voor de archeologische onderzoeksbureaus. Het doel is dat ook voor hen op voorhand helder is wat er binnen de regio van het archeologisch onderzoek wordt verwacht. 

Uitleg proces

Zoek je de uitleg voor het proces rondom de richtlijnen? Er zijn twee versies beschikbaar, die je via onze website kunt downloaden. Afhankelijk van twee werkwijzen:

Gemeenten aangesloten bij RWB

Deze bijlage geldt alleen voor de gemeenten in West-Brabant waarvoor de regioarcheologen van Regio West-Brabant als deskundige namens het bevoegd gezag optreden. Voor de gemeente Breda en de gemeenten die op het gebied van archeologie vallen onder de gemeente Bergen op Zoom gelden onderstaande regels.

Gemeenten Breda en Bergen op Zoom

Deze bijlage geldt alleen voor de gemeenten in West-Brabant die qua archeologie vallen onder de gemeente Breda en de gemeente Bergen op Zoom. Dit zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. Voor de gemeenten die door RWB worden geadviseerd gelden bovenstaande regels.

Nieuwe werkomgeving 

Om de archeologische procedures soepel te laten verlopen heeft RWB een downloadomgeving ingericht waar archeologische bedrijven de archeologiekaarten en bijbehorend beleid van de regiogemeenten kunnen vinden. Hier is op termijn ook digitaal regionaal bronmateriaal te vinden. Wil je hier gebruik van maken? Vraag dan toegang via regioarcheologie@west-brabant.eu. 

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht