01 december 2021

Voorstel Human Capital Strategie West-Brabant

De Human Capital Strategie West-Brabant, met als ondertitel 'Een tien voor West-Brabant', is een voorstel voor een strategie om de toekomstbestendige economische ontwikkeling van de regio en regionale arbeidsmarkt aan te jagen. De arbeidsmarkt staat namelijk onder druk en veranderingen zijn noodzakelijk. Dit document is op initiatief van de West-Brabantse gemeenten tot stand gekomen en vormt de basis voor verdere dialoog met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Deze samenwerking wordt ook wel triple helix genoemd.

Een belangrijke voorwaarde voor een sterk economisch vestigingsklimaat in West-Brabant is een goed functionerende arbeidsmarkt. Die staat nu onder druk en is uit balans. Ondernemers ervaren een mismatch tussen vraag en aanbod. Die mismatch bestaat zowel uit tekorten in hoeveelheid beschikbare mensen als een ontoereikende aansluiting van de werkgelegenheid bij de behoefte aan werkvaardigheden. Dit zet een rem op arbeidsproductiviteit. Bovendien doen grote veranderingen zoals de klimaat- en energietransitie en de digitalisering een steeds groter beroep op het vermogen van bedrijven, het onderwijs en overheden om te veranderen.

Aansluiten op transities

Dit in een context van vergrijzing en ontgroening, flexibilisering, internationalisering en sociale veranderingen. Alhoewel de humancapital-opgave van West-Brabant op verschillende agenda’s staat en er al goede projecten ontstaan, zien we dat het ontbreekt aan een overzicht, samenhang, gezamenlijke richting en regie. De huidige aanpak in verschillende sectoren lijken niet voldoende om de arbeidsmarkt aan te laten sluiten bij de transities die nu al plaatsvinden. Een gezamenlijke aanpak arbeidsmarkt is in de regio (nog) niet goed georganiseerd of we benutten de structuur zoals die is opgebouwd nog onvoldoende als het over menselijk kapitaal gaat. We lopen dus kansen mis.

Human Capital-strategie downloaden

Regio West-Brabant neemt om die reden het voortouw voor een gezamenlijke overkoepelende strategie voor West-Brabant. Deze strategie dient als belangrijke basis om met onze triple helix-partners een gezamenlijk doel voor ogen te krijgen. Waar we samen mee aan de slag gaan. Klik op de knop hieronder om het volledige voorstel voor de strategie te downloaden en in te zien:

Voorstel Human Capital Strategie West-Brabant