Regionale afspraken bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. De regio telt in totaal ruimte 4.800 ha netto uitgegeven bedrijventerrein. Dat is 3% van het regio-oppervlak. Op dit relatief beperkte oppervlak wordt zo’n 40% van de werkgelegenheid en circa 45% van het bruto regionaal product gerealiseerd. De economische en sociale betekenis van de bedrijventerreinen is dus groot. Daarnaast groeit het belang van bedrijventerreinen voor aangrenzende beleidsvelden, zoals energie, klimaat, mobiliteit en wonen.

 

Van kwantitatieve afspraken naar kwalitatieve afspraken

Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 20 november 2019 hebben de West-Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de Regionale afspraken bedrijventerreinen West-Brabant 2019-2023 vastgesteld. Aanleiding voor de nieuwe afspraken is een vraag van Provincie Noord-Brabant (2018), waarin zij gemeenten naar aanleiding van nieuwe prognoses, vragen om de afspraken over bedrijventerreinen uit 2017 opnieuw te bekijken en waar nodig bij te stellen. Daarbij vraagt de provincie om een kwalitatieve benadering: afspraken over regionale werkwijze bij huisvestingsvraagstukken en programmering en verbinding met maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en arbeidsmarkt.

 

In de regionale afspraken bedrijventerreinen (2017) hadden de regionale afspraken een voornamelijk kwantitatief karakter, aangevuld met de eerste fundamenten voor kwalitatief en vraaggericht bedrijventerreinenbeleid. De nieuwe afspraken bouwen hierop voort en we hebben een eerste stap gezet naar een meer kwalitatief gestuurde bedrijventerreinenaanpak.

 

Regionale afspraken over werkwijze bij huisvestingsvragen van bedrijven

De afspraken gaan over de werkwijze bij huisvestingsvragen van bedrijven en (vraaggerichte) ruimtelijke plannen voor nieuwe bedrijventerreinen en over inhoudelijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Het economisch profiel van de regio is het vertrekpunt voor afstemming en programmering.

 

Gemeenten toetsen vestigings- en uitbreidingsverzoeken van bedrijven op kwalitatieve aspecten, zoals de economische binding met de gemeente en de regio en de werkgelegenheid die een vestiger brengt. Het economisch profiel van de regio is het vertrekpunt voor afstemming en programmering. De toegevoegde waarde van een bedrijf voor de regio is een leidend principe. Met zorgvuldig ruimtegebruik, waarbij we de bestaande bedrijventerreinen zo goed mogelijk gebruiken. Verder maken gemeenten aan de voorkant afspraken met vestigers over huisvesting van eventuele arbeidsmigranten en de bijdrage aan de energietransitie, bijvoorbeeld door het dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. De werkwijze biedt ruimte voor maatwerkoplossingen om lokaal (gebonden) mkb ruimtelijk te faciliteren.

 

Toekomstbeeld bedrijventerreinen en nieuwe programmeringsafspraken

In de volgende fase werken we in regionaal verband aan een toekomstbeeld voor de bedrijventerreinen, een regionale propositie. Dit dient o.a. als regionale onderbouwing van lokale plannen en aan de hand hiervan maken Regio West-Brabant (RWB) en de West-Brabantse gemeenten nieuwe programmeringsafspraken (kwalitatief gestuurd, kwantitatief onderbouwd). Daarnaast evalueren RWB en gemeenten in regionaal verband de gemaakte afspraken over de regionale werkwijze bij huisvestingsvraagstukken en programmering (ruimtelijke plannen).


Betrokken bestuurder

Cees Lok

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Contactpersoon

Eveline Riede

Regio West-Brabant
(076) 502 72 21 l 06 15 43 28 50
eveline.riede@west-brabant.eu



Downloads