Afsprakenkader detailhandel

In 2014 is voor de regio West-Brabant een detailhandelsvisie opgesteld. Het uitvoeringsagenda detailhandel West-Brabant is vastgesteld in juli 2015. Eerste aanleiding hiervoor was de grote veranderingen in de detailhandel. Aankopen via internet en vergrijzing betekent minder publiek in de winkels(traten). Met dalende omzetten voor winkeliers en leegstand van winkels tot gevolg.

 

Daarnaast zijn/waren er in onze regio diverse plannen (gepland en deels in aanbouw) voor nieuwe winkelmeters. Dit bij een afnemende vraag naar winkelruimte en een toenemende leegstand. Andere risico’s zijn het overaanbod en ontbreken van regionale afspraken om dit overaanbod te verlagen. Deze zijn nodig als basis voor de Ladder voor duurzame verstedelijking.

 

De kern van de uitvoeringsagenda bestaat uit:

  • Bijstelling van bestaande plannen: vanwege het overaanbod en de leegstand moeten we schrappen in huidige plannen;
  • Creëren van voorzienbaarheid: als aanpassing van plannen een oplossing is moet het risico op schade hiervan zo klein mogelijk zijn;
  • Regionaal afwegingskader voor plannen die niet doorgaan en nieuwe initiatieven: voor alle nieuwe plannen moet de meerwaarde duidelijk zijn en wat het effect is op de bestaande voorraad (Ladder-proof);
  • Actieve aanpak van leegstand: bijstelling van plannen en kleinere winkelgebieden kan de leegstand terugdringen. Gerichtere investeringen kunnen winkelgebieden aantrekkelijker maken;
  • Versterken bedrijvigheid kleine kernen: met de juiste keuzes en bijstelling van de plannen blijven per saldo meer vitale kernen over.

 

De regio wil meer balans in het winkelaanbod in de regio. Hiervoor is eensgezindheid nodig over de uitvoering van de agenda. Regionaal zijn we overeengekomen dat de gemeenten verantwoordelijk blijven voor lokale plannen. Het grote aantal plannen vormt wel een risico.

 
Gemeenten zijn al een jaar actief met de problemen in de detailhandel. Zo hebben ze al diverse visies en economische actieprogramma’s vastgesteld. Ook hebben gemeenten onderzocht hoe ze bestaande plannen kunnen aanpassen en het overaanbod verlagen.

 


Betrokken bestuurder

Marcel Willemsen

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Contactpersoon
Downloads