Regioarcheologie

Sinds 2007 is de zorg voor het archeologisch erfgoed archeologie een wettelijk verplichte taak van gemeenten. Gemeenten moeten bij alle ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met (mogelijk aanwezige) archeologische resten. Niet alle gemeenten kunnen een eigen archeoloog in dienst nemen. Daarom beschikt Regio West-Brabant over een team van regioarcheologen dat de West-Brabantse gemeenten bijstaat in deze zorgplicht. Archeologie biedt ook kansen. Opgegraven archeologische resten kunnen een meerwaarde geven aan de geplande ontwikkeling waarvoor het onderzoek is verricht.

 

Archeologie in de regio

In de regio hebben we meerdere gebieden waar het in bepaalde (pre)historische periodes prettig wonen was. Van deze periodes bevinden zich diverse archeologische resten in de ondergrond. Deze diversiteit betekent dat het belangrijk is om per situatie te kijken hoe we verantwoord kunnen omgaan met ons erfgoed. De adviezen van de regioarcheologen zijn hierbij altijd maatwerk.


Dagelijkse werkzaamheden van de regioarcheologen

 De regioarcheologen helpen de aangesloten gemeenten met:

• directe advisering bij alle vragen over archeologie en cultuurhistorie;
• begeleiding bij of opstellen van archeologie- c.q. erfgoedbeleid;
• beoordelen archeologische rapportages;
• adviseren archeologische paragrafen en regels in bestemmingsplannen;
• beoordelen van Programma’s van Eisen;
• beoordelen Plannen van Aanpak;
• beoordelen van offertes;
• adviseren over nieuwe regels en wetgeving;
• adviseren bij verschillende belangen (archeologie versus andere belangen);
• adviseren op het gebied van de Archeologische Monumentenzorg in het algemeen;
• adviseren bij publieksactiviteiten;
• contacten onderhouden met de Heemkundekringen en archeologische verenigingen en bedrijven;

• participeren en vertegenwoordigen van de West-Brabantse gemeenten in provinciale en landelijke archeologische platforms.

 

Toekomst?

• Regionaal kenniscentrum voor archeologie en servicepunt voor gemeenten bij het uitvoeren van hun wettelijke taken; 

• Vergroten van het draagvlak op het gebied van archeologie;
• Bundelen van de kennis en krachten in en voor de regio.

 

Cultuurhistorie

Sinds 1 januari 2012 is ook de zorg voor het bovengrondse erfgoed een wettelijk verplichte zorgtaak voor gemeenten. Gemeenten kunnen hierover ook advies inwinnen bij Regio West-Brabant, ook hiervoor is expertise aanwezig.


Betrokken bestuurder

Paula Jorritsma

Wethouder
Gemeente Altena

Contactpersoon

Leonie Weterings

Regio West-Brabant
(076) 502 72 29 l 06 21 15 00 49
leonie.weterings@west-brabant.euDownloads