Ruimtelijke adaptie

Klimaatatlas West-Brabant vastgesteld

De Klimaatatlas West-Brabant (2017) laat zien wat klimaatverandering voor de regio betekent. 

 

De Klimaatatlas toont de diverse klimaatrisico’s in West-Brabant. Sommige zijn meer lokaal en vragen om een lokale oplossing. Andere zijn regionaal van aard en hangen samen met de grotere opgaven voor de regio. Een sterke(re) agrofoodsector en duurzame(re) economie zijn de uitdagingen. Deze uitdagingen gelden ook voor plaatsen waar grote watertekorten en wateroverlast verwacht worden.

 

Ook hittestress is voor West-Brabant een belangrijk agendapunt. Hoe gaan wij met deze klimaatvraagstukken om? Dit bepaalt deels hoe West-Brabant haar leefbaarheid en economische positie in Nederland vasthoudt. 

 

De volledige Klimaatatlas en de kaarten per thema zijn beschikbaar:

pdfKlimaatatlas West-Brabant

pdfKwetsbare groepen; risico op overstroming

pdfKwetsbare groepen; hittestress

pdfOpenbare orde en veiligheid

pdfRisicovolle industrie; risico op overstroming

pdfRisicovolle industrie; waterschaarste

pdfNutsvoorzieningen

pdfLandbouw en natuur; risico op overstroming

pdfLandbouw en natuur; waterschaarste

pdfLandbouw en natuur; uitdroging van de bodem (vochttekort)

pdfWaterketen; risico op overstroming

pdfWaterketen; waterschaarste

pdfRisico op bos- en natuurbranden

 

Achtergrondinformatie: Van Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie naar een heus Deltaplan

In het kader van het landelijke Deltaprogramma heeft het Rijk enkele Deltabeslissingen vastgelegd in het Nationaal Waterplan. Een daarvan is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DRA) van 2015. Ruimtelijke adaptie betekent dat Nederland in 2050 zo klimaat- en waterbestendig mogelijk is.

 

Zorgvuldig klimaatbestendigheid en waterveiligheid meewegen. Dat is voor Rijk, provincies en gemeenten de kern van de DRA. Zowel bij alle ruimtelijke (her)ontwikkelingen als investeringen in beheer en onderhoud. Klimaatverandering betekent onzekerheid, zeker richting 2050 en 2100.

 

Ruimtelijke adaptatie betekent nu stoppen met ontwikkelingen die de effecten van het klimaatprobleem verder vergroten. Tegelijk moeten de processen voor verandering op tijd starten. Zo zijn we beter op klimaatveranderingen voorbereid. Deze aanpassing strookt met andere grote regionale opgaven zoals de energieverandering, verbetering van de woningvoorraad en circulaire economie.

 

Weten, willen en werken

Vanuit de DRA werken we in drie stappen naar een ruimtelijke adaptatie:

 

Weten: de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van het gebied en voorziene functies onderzoeken. Deze analyse heet ook wel de ‘stresstest’. De Klimaatatlas West-Brabant is hiervan het resultaat.

 

Willen: de uitkomsten van de fase ‘weten’ (bedreigingen en kansen) vastleggen in een plan van aanpak.

 

Werken: het plan uitvoeren.

 

In 2017 krijgt de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie een landelijk vervolg. Deze wordt uitgebreid naar een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie omdat extra inzet nodig blijkt om aan klimaatadaptatie te werken. Zuid-Nederland (Brabant en Limburg) heeft hierop geanticipeerd door zelf al te bepalen dat klimaatadaptatie urgent is en dat extra inzet nodig is. Dit hebben de betrokken partijen vastgelegd in de Uitnodiging Zuid-Nederland: versneld aan de slag met klimaatadaptatie”.


Betrokken bestuurder

Contactpersoon

André Seip

Regio West-Brabant
06 51 44 94 79
andre.seip@west-brabant.eu

Carolien Roovers

Regio West-Brabant
(076) 502 72 09 l 06 21 15 00 41
carolien.roovers@west-brabant.euDownloads