Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES WB)

Van strategie naar uitvoering! Alleen als iedereen meedoet, bereiken we ons doel.

 

De Regionale Energiestrategie West-Brabant is te vinden op www.energietransitiewb.nl/Ons2050. 

Wij geven de regio graag ons advies hoe de strategie verder opgepakt kan worden.

 

Transitieopgave

De opgave die we met elkaar in West-Brabant hebben is groot. Ten eerste de omvang van de energietransitie zelf. Maximaal inzetten op energiebesparing levert 28 PJ (Petajoule) op. In 2050 moet er dan nog altijd 95 PJ in de regio duurzaam worden opgewekt. Voor een goed gevoel voor maat en schaal: 1 PJ staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de gemeente Etten-Leur (42.000 inwoners). Om jaarlijks 1 PJ elektriciteit te produceren zijn ongeveer 35 windturbines van drie MW nodig. Of 250 hectare aan zonnevelden.

 

Ten tweede: werken aan een nieuw bewustzijn. Hoe zorgen we dat alle gebruikers en inwoners van West-Brabant meedoen aan de energietransitie? Zonder hun hulp kunnen we de transitie niet waarmaken.

 

De strategie gaat uit van 7 principes:

 • Principe 1: De energietransitie is een gezamenlijke opgave en iedereen draagt bij.
 • Principe 2: Bewustzijn en eigenaarschap wordt opgebouwd en via een
  doelgroepenbenadering continue versterkt.
 • Principe 3: We leveren maatwerk per energiebehoefte.
 • Principe 4: We gaan uit van een gefaseerde aanpak.
 • Principe 5: Regionaal faciliteren we de lokale uitvoering van de energiebesparing.
 • Principe 6: We koppelen de energietransitie aan overige ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Principe 7: We plukken het laaghangend fruit.

 

Ontvangen reacties
We hebben ruim 20 reacties ontvangen. Zowel vanuit ondernemers, onderwijs, ondernemende burgers als overheid hebben we waardevolle input gekregen om het ontwerp aan te scherpen. Reacties gaan over het rapport zelf (stijl, taal, leesbaarheid en logica) maar bevatten ook meer fundamentele inhoudelijke opmerkingen. De reacties waren positief: goed dat de strategie er ligt en dat omvang van de opgave helder is. Partijen onderschrijven dat de flexibele strategie goed past.

 

Hoe nu verder – Ons advies
Met het aanbieden van deze definitieve Regionale Energiestrategie ronden we een periode van ontwerpen af. Als één van de vijf pilotregio’s in de Green Deal Regionale Energiestrategie hebben wij deze strategie met hulp van rijkspartijen en andere overheden opgesteld. Er start een nieuwe fase: van strategie naar uitvoering!

 

In de strategie hebben wij kansen en knelpunten benoemd die niet vanzelf verzilverd of opgelost worden. Wij geven graag de volgende adviezen mee aan de samenwerkende partijen in de regio en de betrokken Green Deal partners.

 • Continueer de ingezette samenwerking.
 • Continueer de regiegroep.
 • Maak werktafels voor transitiepaden Mobiliteit & Transport en Hoge Temperatuur Warmte.
 • Werk lokaal de transitiepaden Lage Temperatuur Warmte en Kracht & Licht uit.
 • Regisseer de besparingsopgave op lokaal niveau (met warmtetransitieplannen) en faciliteer op regionaal niveau (o.a. met inzet van het regionale energieloket).
 • Wakker eigenaarschap en een nieuw bewustzijn aan door een doelgroepenbenadering op wijkniveau.
 • Borg de energietransitie in organisaties, begrotingen en ruimtelijke plannen en economische ontwikkelingen in de regio.
 • Maak mensen vrij en leidt ze op om de energietransitie te begeleiden.

 

Begin 2018 komen wij als regiegroep weer bij elkaar. We bekijken dan hoe we de strategie van papier naar realiteit kunnen brengen. Wij betrekken u via onze regionale nieuwsbrief en persoonlijk contact.


Betrokken bestuurder

Machiel de Gelder

Wethouder
Gemeente Werkendam

Contactpersoon

Sjaan van den Heuvel

Regio West-Brabant
076-5027205
sjaan.vandenheuvel@west-brabant.euDownloads