Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant

Eén van de opgaven van de Versnellingsafspraken West-Brabant is het realiseren van het Natuurnetwerk West-Brabant. Met dit project worden de kansen in beeld gebracht voor het natuurnetwerk. Dit door het uitvoeren van een inventarisatie van bestaande plannen om natuur te realiseren.

lees verder  

We Are Food

Heerlijk, eerlijk en vindingrijk. Kwalificaties die gelden voor de Brabantse keuken. We houden van lekker en gezond eten. We Are Food. In 2018 is Brabant ‘Europese Regio van de Gastronomie’. RWB is partner van We Are Food en investeert in smaakvolle regionale initiatieven.

lees verder  

Versnellingsagenda

Gedeputeerde Staten willen met de vier regio’s in Brabant ‘versnellingsafspraken’ maken. Afspraken over opgaven die een duwtje nodig hebben. Een duwtje in de vorm van menskracht, lobby of geld.

lees verder  

Regionale afspraken bedrijventerreinen

Meer balans op de West-Brabantse markt voor bedrijventerreinen. Dat is het doel van het nieuwe afsprakenkader voor bedrijventerreinen. De vraag vanuit de markt wordt bepalender dan het aanbod. De komende 10 jaar kunnen we zo goed inspelen op de voortdurend veranderende economie.

lees verder  

Convenant kantoren

In West-Brabant willen we graag een goed functionerende kantorenmarkt. Dit betekent een kantorenvoorraad met weinig overaanbod of leegstand. Voor de vijf kantoorgemeenten is dit een uitdaging. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Door nog beter te luisteren naar de marktvraag.

lees verder  

Afsprakenkader detailhandel

Aankopen via internet en vergrijzing hebben geleid tot minder publiek in de winkels(traten). Gevolg: dalende omzetten en leegstand. Gemeenten moeten het tij keren op basis van regionale afspraken. Meer balans in het winkelaanbod en minder overaanbod kunnen hieraan bijdragen.

lees verder  

Wielerplan West-Brabant

West Brabant heeft een rijke wielerhistorie. Van oudsher worden veel wielerwedstrijden georganiseerd in de regio die variëren van ‘rondjes om de kerk’ tot grote internationale evenementen. Ook worden elk jaar tientallen toertochten georganiseerd, waarvan een aantal nationale bekendheid genieten. West-Brabant is ook de bakermat van bekende coureurs. Al met al een mooie basis om een ‘Wielerplan’ op te stellen.

lees verder  

Routebureau West-Brabant

Al die prachtige fiets- en wandelroutes in de regio… Wie zorgt daar eigenlijk voor? Dat doet Routebureau West-Brabant. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze routes. Last but not least geeft het bureau gedetailleerd kaartmateriaal uit.

lees verder  

Social Return

Hoe zorgen we dat mensen met afstand tot de (regionale) arbeidsmarkt ‘er weer bij horen’? Met Social Return kunnen gemeenten deze doelgroep bekendmaken bij werkgevers. Middelen hiervoor zijn leerwerkplekken en stageplaatsen. Uiteindelijk moet dit voor de doelgroep en de gemeenten leiden tot sociale winst.lees verder  

BeroepenNavigatie

Onbekend maakt onbemind. Gemotiveerde werkzoekenden moeten ervaring kunnen opdoen met kansrijke beroepen in de regio. Hiervoor hebben we het project BeroepenNavigatie in het leven geroepen. Deelnemers oriënteren zich met een passend (leer)traject op een toekomst met perspectief.

lees verder  

Sectorplan West-Brabant

West-Brabant kent 3 innovatieve topclusters: maintenance, logistiek en biobased economy. De vele ontwikkelingen in de regio vroegen om een actieplan. Een taskforce zet zich de komende 2 jaar in voor een duurzamere economische regio. Betrokken partners helpen hierbij.

lees verder  

Mobiliteitsagenda 2015-2020

Tot 2020 loopt de regionale Mobiliteitsagenda. In deze Agenda staan diverse activiteiten en projecten gericht op de mobiele toekomst van West-Brabant. Focus ligt vooral op netwerken, knooppunten, leefbaarheid en openbaar vervoer. Elk onderdeel heeft zijn specifieke doelstellingen.

lees verder  

715 baanafspraken

Het Werkgeversservicepunt is een regionale netwerkstructuur en vertegenwoordigt gemeenten, sociale werkbedrijven en UWV. Het WSP wil in de regio 715 banen scheppen voor doelgroepen zoals mensen met een Wsw-indicatie en Wajongers. Hoe gaan we deze 715 baanafspraken realiseren?

lees verder  

Arbeidsmigranten

Vergrijzing en ontgroening bepalen dat West-Brabant arbeidsmigranten nodig heeft. De 23.000 (2013) arbeidsmigranten in de regio werken vooral in de agrarische en logistieke sector. In 2020 moeten alle arbeidsmigranten goed, veilig en legaal gehuisvest zijn. Ook moeten ze in de regio 'meedoen'.

lees verder  

380kV

Een nieuw hoogspanningstracé tussen Borssele en Tilburg is nodig om Nederland ook in de toekomst te blijven voorzien van de stroombehoefte. Achttien gemeenten en twee provincies werken samen met het ministerie van Economische Zaken en TenneT de komende tijd dit plan uit.

lees verder  

Regioarcheologie

Regioarcheologie is sinds 2007 een zorgplicht voor de gemeenten. Hoe gaan we verantwoord om met ons (pre)historische erfgoed? Kennis en advies op maat van de regioarcheologen ondersteunen de gemeenten hierbij. Opgegraven archeologische resten kunnen zelfs van meerwaarde zijn. Hoe?

lees verder  

Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030

Hoe gaat en moet de regio West-Brabant er in 2030 uitzien? En in de jaren erna? In de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 staat beschreven welke koers de regio de komende jaren vaart. De bijbehorende uitvoeringsagenda bevat 31 programma’s en projecten.

lees verder  

Ruimtelijke adaptie

Klimaatverandering betekent ook onzekerheid in onze regio. De gevolgen staan beschreven in de Klimaatatlas West-Brabant. Om in 2050 zo klimaat- en waterbestendig mogelijk te zijn is ruimtelijke adaptie nodig. Met de drie W’s weten, willen en werken moeten we dit realiseren.

lees verder  

West-Brabantse Verkeersmonitor

Het dynamische autosnelwegennet in West-Brabant kent een aantal knelpunten. Wat is het algemene beeld? En hoe is de verdeling over ochtend- en avondspits? De Verkeersmonitor West-Brabant laat dit zien. De uitkomsten van de Verkeersmonitor vormen de basis voor nieuwe maatregelen.

lees verder  

Visie Goederenvervoer West-Brabant 2010-2030

Hoe stimuleren we de leefbaarheid in West-Brabant? De visie Goederenvervoer West-Brabant geeft hierop antwoorden. Duurzaam vervoer in de regio is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De visie beschrijft verder belangrijke studies zoals de verbinding tussen Antwerpen en Rotterdam.

lees verder  

Regionale OV-visie West-Brabant

Hoe ziet het openbaar vervoer in West-Brabant eruit in 2020? In de regionale OV-visie zien we de drie belangrijkste onderdelen die de ov-strategie voor West-Brabant bepalen. Ieder onderdeel kent voor- en nadelen. Doel is sterke steden met een vitaal buitengebied.

lees verder  

Flexicurity

Een flexpool voor werkzoekenden kan voorzien in de behoeften van werkgevers in West-Brabant. Daarom zijn we twee pilots gestart, een scholingspool en een arbeidspool. Welke heeft het meeste effect? En hoe gaat zo’n flexibele schil van medewerkers eruit zien?

lees verder  

Zorgpact

West-Brabant kent een dynamische zorgsector met veel actieve partijen. Een gezamenlijke visie ontbreekt echter nog. Een regionaal Zorgpact heeft nu een gericht activiteitenplan. Doel is betere zorg voor iedereen waarbij vraag en aanbod in balans zijn. Hoe we dit aanpakken?

lees verder  

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Voor iedereen in West-Brabant toegankelijk vervoer. Betaalbaar, duurzaam en goed. Gemeenten en de provincie zetten zich hiervoor in met de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). Doel is dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven reizen. Hoe we dat bereiken?

lees verder  

Sociale Veerkracht

Omgaan met veranderingen is niet voor iedereen makkelijk. In West-Brabant blijkt het voor veel inwoners zelfs moeilijker dan gemiddeld. Daarom willen we graag de sociale veerkracht in de regio versterken. Een uitvoeringsprogramma ondersteunt burgers, organisaties en gemeenten op maat.

lees verder  

Verbetering communicatielijnen huisartsen en gemeenten

Huisartsen hebben aangegeven dat ze vaak niet weten aan wie ze in de gemeente vragen kunnen stellen. Gemeenten geven hetzelfde aan wanneer ze informatie van huisartsen vragen. Een werkgroep van huisartsen, gemeenten en RWB is bezig deze communicatielijnen te verbeteren.

lees verder  

Campagne Nul verkeersdoden Brabant

Brabant streeft naar nul verkeersdoden. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Een langdurige campagne gericht op bewustwording en communicatie is hiervoor het belangrijkste middel. De aandacht in de campagne ligt vooral op de kwetsbare doelgroepen fietsers, jonge bestuurders en senioren.

lees verder  

Mentale toegankelijkheid (openbaar) vervoer

Om mobiel te zijn en blijven moet openbaar vervoer fysiek en mentaal toegankelijk zijn. Wat zijn de verschillen? Initiatieven die de mentale toegankelijkheid van regulier openbaar vervoer bevorderen komen in aanmerking voor subsidie. Aan elke voorwaarden moeten deze initiatieven voldoen?

lees verder  

Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

West-Brabant wil graag een verkeersveilige, goed bereikbare en leefbare regio zijn. En blijven. Een goede samenwerking tussen achttien gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en politie moet hiervoor zorgen. In het regionaal uitvoeringsprogramma staan de doelen en ambities. Welke dat zijn?

lees verder  

Werkgelegenheidsenquête

Hoe staat het met de werkgelegenheid in West-Brabant? RWB doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling hiervan. De uitkomsten van deze periodieke enquête vormen de basis voor ons werkgelegenheidsbeleid. Starters krijgen zo een goed beeld van de mogelijkheden in de regio.

lees verder  

Erfgoedconvenant

Erfgoed in de regio moeten en willen we koesteren. Een regionale samenwerkingspoule van erfgoeddeskundigen kan hieraan bijdragen. Leden van deze poule kunnen gemeenten adviseren en ondersteunen. Dit erfgoedconvenant is een pilot en loopt tot juli 2018. 

lees verder  

Netwerkbijeenkomsten

Twee keer per jaar komen de 19 colleges van West-Brabant bij elkaar tijdens de Netwerkbijeenkomst.
De Netwerkbijeenkomst is hét moment voor de bestuurders om inhoudelijk te discussieren over een thema en elkaar te ontmoeten.

lees verder  

Samen Sterk voor Werk in West-Brabant

‘Samen Sterk voor Werk’ is het koersdocument van het bestuur van Regio West-Brabant. Het bestuur wil een nieuwe koers varen en heeft gekozen te focussen op vier speerpunten: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit noemen we de ‘core business’. Daarnaast zijn er nog ‘andere taken’ en ‘uitvoeringsgerichte taken’. 

lees verder  

BO-MIRT Zuid 2017

Het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en  Transport Zuid (BO-MIRT) is een overleg tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

lees verder  

Smart Logistics en circulaire maakindustrie

De regio’s Hart van Brabant en West-Brabant hebben samen met de provincie Noord-Brabant een Ruimtelijk Economische Agenda opgesteld. Het doel is de economie van beide regio’s toekomstbestendiger te maken door te investeren in het meer aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend maken van het gebied. 

lees verder  

Platform Duurzame Mobiliteit

Hoe willen Overheid, Onderwijs en Ondernemers met elkaar communiceren over Duurzame Mobiliteit? Wat willen ze met elkaar delen? Hoe zorg je er dan voor dat het een netwerk wordt van halen én brengen. En is daar eigenlijk wel behoefte aan?

lees verder  

Midden- en West-Brabant gaan samen voor verantwoorde productie en distributie

Samen versnellen, verslimmen, verduurzamen 

Midden- en West-Brabant werken samen aan een economisch krachtige regio. De sectoren in deze regio staan echter aan de vooravond van een aantal transities. Om hierin mee te kunnen, vraagt de economie om een aantal investeringen.
lees verder