Sociaal economische zaken

We Are Food

Heerlijk, eerlijk en vindingrijk. Kwalificaties die gelden voor de Brabantse keuken. We houden van lekker en gezond eten. We Are Food. In 2018 is Brabant ‘Europese Regio van de Gastronomie’. RWB is partner van We Are Food en investeert in smaakvolle regionale initiatieven.

lees verder  

Regionale afspraken bedrijventerreinen

Meer balans op de West-Brabantse markt voor bedrijventerreinen. Dat is het doel van het nieuwe afsprakenkader voor bedrijventerreinen. De vraag vanuit de markt wordt bepalender dan het aanbod. De komende 10 jaar kunnen we zo goed inspelen op de voortdurend veranderende economie.

lees verder  

Convenant kantoren

In West-Brabant willen we graag een goed functionerende kantorenmarkt. Dit betekent een kantorenvoorraad met weinig overaanbod of leegstand. Voor de vijf kantoorgemeenten is dit een uitdaging. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Door nog beter te luisteren naar de marktvraag.

lees verder  

Afsprakenkader detailhandel

Aankopen via internet en vergrijzing hebben geleid tot minder publiek in de winkels(traten). Gevolg: dalende omzetten en leegstand. Gemeenten moeten het tij keren op basis van regionale afspraken. Meer balans in het winkelaanbod en minder overaanbod kunnen hieraan bijdragen.

lees verder  

Wielerplan West-Brabant

West Brabant heeft een rijke wielerhistorie. Van oudsher worden veel wielerwedstrijden georganiseerd in de regio die variëren van ‘rondjes om de kerk’ tot grote internationale evenementen. Ook worden elk jaar tientallen toertochten georganiseerd, waarvan een aantal nationale bekendheid genieten. West-Brabant is ook de bakermat van bekende coureurs. Al met al een mooie basis om een ‘Wielerplan’ op te stellen.

lees verder  

Routebureau West-Brabant

Al die prachtige fiets- en wandelroutes in de regio… Wie zorgt daar eigenlijk voor? Dat doet Routebureau West-Brabant. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze routes. Last but not least geeft het bureau gedetailleerd kaartmateriaal uit.

lees verder  

Social Return

Hoe zorgen we dat mensen met afstand tot de (regionale) arbeidsmarkt ‘er weer bij horen’? Met Social Return kunnen gemeenten deze doelgroep bekendmaken bij werkgevers. Middelen hiervoor zijn leerwerkplekken en stageplaatsen. Uiteindelijk moet dit voor de doelgroep en de gemeenten leiden tot sociale winst.lees verder  

BeroepenNavigatie

Onbekend maakt onbemind. Gemotiveerde werkzoekenden moeten ervaring kunnen opdoen met kansrijke beroepen in de regio. Hiervoor hebben we het project BeroepenNavigatie in het leven geroepen. Deelnemers oriënteren zich met een passend (leer)traject op een toekomst met perspectief.

lees verder  

Sectorplan West-Brabant

West-Brabant kent 3 innovatieve topclusters: maintenance, logistiek en biobased economy. De vele ontwikkelingen in de regio vroegen om een actieplan. Een taskforce zet zich de komende 2 jaar in voor een duurzamere economische regio. Betrokken partners helpen hierbij.

lees verder  

715 baanafspraken

Het Werkgeversservicepunt is een regionale netwerkstructuur en vertegenwoordigt gemeenten, sociale werkbedrijven en UWV. Het WSP wil in de regio 715 banen scheppen voor doelgroepen zoals mensen met een Wsw-indicatie en Wajongers. Hoe gaan we deze 715 baanafspraken realiseren?

lees verder  

Flexicurity

Een flexpool voor werkzoekenden kan voorzien in de behoeften van werkgevers in West-Brabant. Daarom zijn we twee pilots gestart, een scholingspool en een arbeidspool. Welke heeft het meeste effect? En hoe gaat zo’n flexibele schil van medewerkers eruit zien?

lees verder  

Zorgpact

West-Brabant kent een dynamische zorgsector met veel actieve partijen. Een gezamenlijke visie ontbreekt echter nog. Een regionaal Zorgpact heeft nu een gericht activiteitenplan. Doel is betere zorg voor iedereen waarbij vraag en aanbod in balans zijn. Hoe we dit aanpakken?

lees verder  

Werkgelegenheidsenquête

Hoe staat het met de werkgelegenheid in West-Brabant? RWB doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling hiervan. De uitkomsten van deze periodieke enquête vormen de basis voor ons werkgelegenheidsbeleid. Starters krijgen zo een goed beeld van de mogelijkheden in de regio.

lees verder  

Smart Logistics en circulaire maakindustrie

De regio’s Hart van Brabant en West-Brabant hebben samen met de provincie Noord-Brabant een Ruimtelijk Economische Agenda opgesteld. Het doel is de economie van beide regio’s toekomstbestendiger te maken door te investeren in het meer aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend maken van het gebied. 

lees verder