Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant

Eén van de opgaven van de Versnellingsafspraken West-Brabant is het realiseren van het Natuurnetwerk West-Brabant. Met dit project worden de kansen in beeld gebracht voor het natuurnetwerk. Dit door het uitvoeren van een inventarisatie van bestaande plannen om natuur te realiseren.

lees verder  

Arbeidsmigranten

Vergrijzing en ontgroening bepalen dat West-Brabant arbeidsmigranten nodig heeft. De 23.000 (2013) arbeidsmigranten in de regio werken vooral in de agrarische en logistieke sector. In 2020 moeten alle arbeidsmigranten goed, veilig en legaal gehuisvest zijn. Ook moeten ze in de regio 'meedoen'.

lees verder  

380kV

Een nieuw hoogspanningstracé tussen Borssele en Tilburg is nodig om Nederland ook in de toekomst te blijven voorzien van de stroombehoefte. Achttien gemeenten en twee provincies werken samen met het ministerie van Economische Zaken en TenneT de komende tijd dit plan uit.

lees verder  

Regioarcheologie

Regioarcheologie is sinds 2007 een zorgplicht voor de gemeenten. Hoe gaan we verantwoord om met ons (pre)historische erfgoed? Kennis en advies op maat van de regioarcheologen ondersteunen de gemeenten hierbij. Opgegraven archeologische resten kunnen zelfs van meerwaarde zijn. Hoe?

lees verder  

Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030

Hoe gaat en moet de regio West-Brabant er in 2030 uitzien? En in de jaren erna? In de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 staat beschreven welke koers de regio de komende jaren vaart. De bijbehorende uitvoeringsagenda bevat 31 programma’s en projecten.

lees verder  

Ruimtelijke adaptie

Klimaatverandering betekent ook onzekerheid in onze regio. De gevolgen staan beschreven in de Klimaatatlas West-Brabant. Om in 2050 zo klimaat- en waterbestendig mogelijk te zijn is ruimtelijke adaptie nodig. Met de drie W’s weten, willen en werken moeten we dit realiseren.

lees verder  

Erfgoedconvenant

Erfgoed in de regio moeten en willen we koesteren. Een regionale samenwerkingspoule van erfgoeddeskundigen kan hieraan bijdragen. Leden van deze poule kunnen gemeenten adviseren en ondersteunen. Dit erfgoedconvenant is een pilot en loopt tot juli 2018. 

lees verder