Mobiliteit

Mobiliteitsagenda 2015-2020

Tot 2020 loopt de regionale Mobiliteitsagenda. In deze Agenda staan diverse activiteiten en projecten gericht op de mobiele toekomst van West-Brabant. Focus ligt vooral op netwerken, knooppunten, leefbaarheid en openbaar vervoer. Elk onderdeel heeft zijn specifieke doelstellingen.

lees verder  

West-Brabantse Verkeersmonitor

Het dynamische autosnelwegennet in West-Brabant kent een aantal knelpunten. Wat is het algemene beeld? En hoe is de verdeling over ochtend- en avondspits? De Verkeersmonitor West-Brabant laat dit zien. De uitkomsten van de Verkeersmonitor vormen de basis voor nieuwe maatregelen.

lees verder  

Visie Goederenvervoer West-Brabant 2010-2030

Hoe stimuleren we de leefbaarheid in West-Brabant? De visie Goederenvervoer West-Brabant geeft hierop antwoorden. Duurzaam vervoer in de regio is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De visie beschrijft verder belangrijke studies zoals de verbinding tussen Antwerpen en Rotterdam.

lees verder  

Regionale OV-visie West-Brabant

Hoe ziet het openbaar vervoer in West-Brabant eruit in 2020? In de regionale OV-visie zien we de drie belangrijkste onderdelen die de ov-strategie voor West-Brabant bepalen. Ieder onderdeel kent voor- en nadelen. Doel is sterke steden met een vitaal buitengebied.

lees verder  

Campagne Nul verkeersdoden Brabant

Brabant streeft naar nul verkeersdoden. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Een langdurige campagne gericht op bewustwording en communicatie is hiervoor het belangrijkste middel. De aandacht in de campagne ligt vooral op de kwetsbare doelgroepen fietsers, jonge bestuurders en senioren.

lees verder  

Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

West-Brabant wil graag een verkeersveilige, goed bereikbare en leefbare regio zijn. En blijven. Een goede samenwerking tussen achttien gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en politie moet hiervoor zorgen. In het regionaal uitvoeringsprogramma staan de doelen en ambities. Welke dat zijn?

lees verder  

BO-MIRT Zuid 2017

Het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en  Transport Zuid (BO-MIRT) is een overleg tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

lees verder  

Platform Duurzame Mobiliteit

Hoe willen Overheid, Onderwijs en Ondernemers met elkaar communiceren over Duurzame Mobiliteit? Wat willen ze met elkaar delen? Hoe zorg je er dan voor dat het een netwerk wordt van halen én brengen. En is daar eigenlijk wel behoefte aan?

lees verder