Uitvoeringsgerichte taken

Gebiedsgerichte aanpak

Jaarlijks stelden wij een regionaal uitvoeringsprogramma op. De regeling bij de provincie waarop wij dit baseerden bestaat niet meer. In de loop van 2020 wordt duidelijk wat hiervoor in de plaats komt. We gaan er nu vanuit dat de regio een rol houdt in de coördinatie van het proces.

Ook werken we het hele jaar samen met provincie aan onderwerpen gericht op verkeer, waarbij wij de regio vertegenwoordigen. Wij werken aan de regionale visie op verkeersveiligheid en wij werken samen met provincie Noord-Brabant en Arriva voor een dagelijks goed functionerend en adequaat OV.

Doel

Infrastructurele en mensgerichte Maatregelen

 • Overeenstemming bereiken met provincie op regionale doelen die in aanmerking komen voor financiële bijdragen.

 • Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van financiële bijdragen aan gemeentelijke projecten die bijdragen aan de regionale doelen.

 • Door regiobrede acties en maatregelen inzetten op bevordering van houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen.

Openbaar Vervoer (OV)

 • Het gebruik van OV regiobreed stimuleren. RWB functioneert als
  directe overlegpartner van de provincie Noord-Brabant en oefent invloed uit op de
  operationele kant van het OV.

Activiteiten

Infrastructurele en mensgerichte Maatregelen

 • RWB is regisseur bij het stimuleren, toetsen en prioriteren van te subsidiëren projecten. Dit gebeurt in overleg met Provincie Noord-Brabant, om zo provinciale subsidieverstrekking mogelijk te maken.

 • Op basis van het regionaal verkeersveiligheidsbeleid acties initiëren in de regio. Dit gebeurt samen met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers.

Openbaar Vervoer (OV)

 • Samen met de PNB en vervoerders OV-voorzieningen verbeteren en aanleggen. Gezamenlijk knelpunten oplossen. Overleg voeren over de huidige en nieuwe dienstregeling.