Ruimte

Vitaal buitengebied

Een vitaal buitengebied tussen en rondom sterke steden is de basis van West-Brabant. Het platteland en bijbehorende agrarische activiteiten zijn sterk ontwikkeld in de regio, maar kennen ook uitdagingen voor de toekomst. Regio West-Brabant (RWB) gaat samen met gemeenten en partners deze uitdagingen aan.

De aanpak voor een vitaal platteland verloopt gebiedsgericht in zogenoemde gebiedscoalities, verdeeld over vier gebieden. In ieder gebied werken een aantal gemeenten samen. Deze gebiedscoalities zijn op basis van hun geografische samenstelling gekozen. Een bewuste keuze, omdat die ondergrond bepalend is voor het landschap en de economische activiteit in een gebied. De vier gebiedscoalities zijn: de zuidelijke zandgronden, de westelijke kleigronden, de oostelijke kleigronden en Brabantse Wal. 

De gebiedscoalities hebben het inspirerende Panorama West-Brabant uitgewerkt in een gebiedsagenda, genaamd Vitaal Platteland West-Brabant. In het kader van deze agenda worden de komende jaren keuzen gemaakt op het gebied van ruimte. Het vertrekpunt van de samenwerkingen is het versterken van economische kracht als drager van de vitaliteit van het landelijk gebied. 

Doelen 

  • West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied. 

  • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar. 

  • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen. 

Activiteiten 

  • Coördineren, faciliteren en initiëren van triple helix samenwerking bij de uitwerking van het Panorama West-Brabant in de 5 benoemde deelgebieden. 

  • Stimuleren van kenniscoalities en gebiedscoalities in de regio. En faciliteren van netwerkvorming en gebiedsgerichte samenwerking en -aanpakken. 

  • Belangenbehartiging en lobby organiseren bij Rijk en provincie gericht op medeparticipatie en -financiering. Aansluiting op de omgevingsagenda’s van Rijk en provincie. Waar nodig grensoverschrijdend samen werken met partnerregio’s. Waar nodig concrete proposities faciliteren om inzet en middelen bij partners te organiseren. 

  • Deelnemen in regio-overstijgende (Rijks) aanpakken als het interbestuurlijk programma Zuid-Westelijke Delta.

Betrokken bestuurder

Shah Sheikkariem

commissie Ruimte
wethouder Altena

Kees Gommeren

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie & Arbeidsmarkt | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Steenbergen

Erik Wilmsen

Commissie Ruimte
wethouder Alphen-Chaam

Hans Wierikx

Commissie Ruimte
wethouder Halderberge

René Lazeroms

Commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Ellie Kools-Hereijgers

Commissie Ruimte
wethouder Zundert