Betrokken bestuurders

De mensen van en achter Regio West-Brabant.

Alle gemeenten binnen de regio dragen hun steentje bij aan het waarmaken van de economische ambities. Veel bestuurders zetten zich actief in op één of meer thema’s.

Overzichtspagina met betrokken bestuurders

Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Regio West-Brabant. Het bestaat uit burgemeesters en wethouders van de 16 deelnemende gemeenten. Alle colleges hebben iemand uit hun midden aangewezen. Voorzitter van het algemeen bestuur is de burgemeester van Breda.

Het algemeen bestuur stelt het actieprogramma, de begroting en de jaarrekening vast.

Enkele burgemeesters zijn nauw betrokken bij de samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Zij maken deel uit van de Economic Board West-Brabant.

Het strategisch beraad

Het strategisch beraad bereidt de voorstellen aan het algemeen bestuur voor. Ook is het verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en enkele specifieke taken.

Het strategisch beraad bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van het samenwerkingsverband, de voorzitters van de commissies van advies en bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren. Daarmee borgen we de afstemming tussen de vier thema’s onderling en met de uitvoeringsprogramma’s die overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen uitwerken.  

Commissies van advies

De wethouders van de 16 gemeenten werken samen aan de regionale opgaven in de vier
commissies van advies: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Zij adviseren het strategisch beraad over de te nemen acties op hun gebied en geven daar uitvoering aan. Per opgave is er een bestuurlijk trekker die er met andere kopgroepleden voor zorgt dat er voortgang wordt geboekt.

Uitvoeringskracht

Gemeenten maken het mogelijk dat we invulling geven aan de economische ambities. Zij
stellen geld en capaciteit beschikbaar. Deze inzet is hard nodig want het aantal medewerkers van RWB (het programmabureau Regio West-Brabant) is beperkt. De Kring van gemeentesecretarissen zorgt dat voor de uitvoering van regionale projecten ondersteuning vanuit de gemeenten beschikbaar is.

Programmabureau RWB

Programmabureau RWB ondersteunt het ambtelijk en bestuurlijk netwerk. Het vervult verschillende rollen zoals het managen van processen, het uitvoeren van projecten, de overdracht van kennis en de strategische advisering op de thema’s.