08 juli 2020

Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds

Het O&O-fonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de opgaven, zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en of het uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Zowel private als publieke rechtspersonen gevestigd in West-Brabant kunnen subsidie aanvragen.

Wanneer kom je in aanmerking?

De O&O-projecten hebben een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant. Kennisdeling staat centraal. Het project heeft bovendien een vernieuwend, op innovatie gericht karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen niet in aanmerking voor subsidie uit het O&O-fonds.

Daarnaast draagt het project bij aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio.

Belangrijk om te weten

Voordat je de aanvraag indient, moet je eerst de mogelijkheid van andere financieringsbronnen onderzoeken. In de aanvraag wordt het resultaat van dit onderzoek aangegeven. De subsidieaanvrager maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden.

Subsidieronden en aanvraag

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde worden subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken ingediend. Hoe eerder, hoe beter. Het is namelijk mogelijk feedback te krijgen op een concept subsidieaanvraag. Wacht daarom niet tot de deadline voor indiening bijna is verstreken! Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de toetsingscommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur besluit over subsidietoekenning.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Heleen van Exsel.

Let op: alleen volledige subsidieaanvragen die op tijd zijn ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming.

De eerstvolgende subsidieronde waarin je subsidie aan kunt vragen:

Maandag 10 januari tot en met 20 februari 2022. Besluitvorming door strategisch beraad (SB) vindt plaats op 13 april 2022.

Subsidieregels

Aanvragen vanaf 2022: voor aanvragen vanaf 2022 dien je deze subsidieregels aan te houden.

Aanvragen vóór 2022: voor aanvragen die vóór 2022 zijn ingediend, vind je hier de subsidieregels.

Benodigde documenten subsidieaanvraag

De volgende documenten zijn nodig voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag:

Subsidieverantwoording

Bekijk hier het Subsidieverantwoordingsformulier. Dit gebruik je als het project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruik je dit Excel-bestand

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
Burgemeester Woensdrecht

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Miranda de Vries

Algemeen bestuur | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Etten-Leur

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby