08 juli 2020

Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Daarvoor is het O&O-fonds opgericht. Op deze pagina vertellen we meer over dit subsidiefonds en waar je op moet letten als je een O&O-subsidie voor jouw project wil aanvragen.

Voor wie?

Zowel private als publieke rechtspersonen gevestigd in West-Brabant kunnen subsidie aanvragen. Er moet echter sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple helixverband (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) wordt aangemoedigd.

Wanneer kom je in aanmerking?

Ook heeft het project een experimenteel of onderzoekend karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen niet in aanmerking.

Daarnaast draagt het project bij aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het geldende actieprogramma RWB en het geldende uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio.

Belangrijk om te weten

Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend, onderzoekt de aanvrager eerst de mogelijkheid van andere financieringsbronnen. In de aanvraag wordt het resultaat van dit onderzoek aangegeven. Het project heeft ook een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant waarbij de subsidieaanvrager de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk maakt voor derden.

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Heleen van Exsel.

Subsidieronden

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde worden subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken ingediend. Hoe eerder, hoe beter. Het is namelijk mogelijk feedback te krijgen op een concept subsidieaanvraag. Wacht daarom niet tot de deadline voor indiening bijna is verstreken! Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de toetsingscommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur besluit over subsidietoekenning.

Let op: alleen volledige subsidieaanvragen die op tijd zijn ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming.

De eerstvolgende subsidieronde waarin je subsidie aan kunt vragen:

Maandag 23 augustus tot en met zondag 3 oktober. Besluitvorming door strategisch beraad vindt plaats op 25 november

Subsidieregels

Bekijk en download hier de subsidieregels 'Onderzoek & Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2021'.

Benodigde documenten subsidieaanvraag

De volgende documenten zijn benodigd voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag:

  • Subsidieaanvraagformulier

  • Projectplan

  • Intentieverklaringen

  • Cofinancieringsverklaringen

  • De-minimisverklaring

Subsidie aanvragen?

Gebruik hiervoor het speciale subsidieaanvraagformulier.

Subsidieverantwoording

Bekijk hier het Subsidieverantwoordingsformulier, als het project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruik je dit Excel-bestand

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
Burgemeester Woensdrecht

Lieke Schuitmaker

Commissie Advies | commissie Economie | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds | stuurgroep Subsidie Economie en Innovatie
wethouder Drimmelen

Miranda de Vries

Algemeen bestuur | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Etten-Leur

Contactpersoon

Heleen van Exsel

coördinator Fondsen, Subsidies en Lobby