Economie

Circulaire economie

Een duurzame economie is de economie van vandaag en de toekomst. Om die te bereiken zijn er in de gehele regio West-Brabant acties nodig om te vergroenen, verduurzamen of te verbeteren. Regio West-Brabant stimuleert gemeenten en werkt samen om van de regionale economie een circulaire economie te maken. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

West-Brabant is koploper in de transitie naar een circulaire economie. Ofwel het creëren van een economie waarin geen eindige grondstofvoorraden worden gebruikt en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Dit kan zowel op kleine als op grote economische schaal. We werken regionaal samen met het bedrijfsleven en onderwijs om de circulaire economie te faciliteren en aan te jagen. Landelijke ambities pakt RWB voortvarend op. Zo laten we zien dat de regio op eigen kracht en identiteit invulling geeft aan de nationale deadline om in 2050 volledig circulair te zijn.  

Een volledig circulaire economie is een grote opgave, maar biedt ook kansen. Onder andere voor vernieuwd ondernemerschap en een breder, regionaal welzijn en vestigingsklimaat. Nieuwe regionale afspraken en doelen zijn vastgesteld in het Raamwerk circulaire economie West-Brabant. Het vormt een uitgangsdocument, waarin zestien gemeenten en partners uit het onderwijs en bedrijfsleven hun krachten bundelen en hun doelen bijsturen.   

Doelen 

  • West-Brabant als topregio op het gebied van circulaire economie 

  • Omschakeling naar biobased economie.

  • Meer investeringen in circulaire economie. 

  • Industriële symbiose en nauwere samenwerking om industrie te 'vergroenen'. 

  • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten. 

Activiteiten 

  • Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau. 

  • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose. 

  • Kennistafel rondom thema’s als circulair inkopen. 

Raamwerk & Uitvoeringsplan

Het Raamwerk Circulaire Economie biedt een startpunt om samen met onze gemeenten, bedrijven, inwoners en onderwijsinstellingen werk van te maken van een circulaire economie. Een eerste stap in de gezamenlijke reis naar een circulaire economie is een helder beeld bij de gezamenlijke koers. Deze koers geeft inzicht in hoe we met elkaar gaan werken, welke dingen we als eerste gaan oppakken en welke dingen in een later stadium en aan welke concrete projecten we werken. In het Uitvoeringsplan lees je meer over de stappen die gemeenten en organisaties in West-Brabant zetten of gaan zetten.

Circulaire Economie in West-Brabant

Wil je in één oogopslag zien welke bedrijven er in West-Brabant op circulair gebied actief zijn? Via onderstaande overzichtskaart zie je welke activiteiten er op het gebied van Circulaire Economie in West-Brabant plaatsvinden:

Quickscan Circulaire Economie West-Brabant

Betrokken bestuurder

Danny Dingemans

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Contactpersoon

Mark Kok

Kwartiermaker Circulaire Economie