Uitvoeringsgerichte taken

Kleinschalig Collectief Vervoer

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2021 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2023. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.

Doel

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

 • Voorbereiding aanbesteding vervoer (nieuw contract per 2023).

 • Beheer deeltaxivervoer:
  - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten;
  - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 7,9;
  - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
  - Correcte kostentoerekening.

Kostenbeheersing

 • Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

 • Mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.

 • Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer.

 • Ervaring opdoen met nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, vooruitlopend op de situatie vanaf 2023.

Samenwerking

 • Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.

 • Grote consensus over voorgestelde besluiten.

 • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

Activiteiten

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

 • Onderzoek naar nadere samenwerking met Openbaar Vervoer en
  MaaS en de daarbij passende aanbestedings- en aansturingsmodellen voor Deeltaxi.

 • Initiatieven ontplooien richting zero-emissie doelgroepen vervoer.

 • Contractbeheer:
  - communicatieactiviteiten;
  - monitoren van vervoersprestaties;
  - meten van de klanttevredenheid;
  - klachtafhandeling;
  - behandelen van bezwaren;
  - financiële controle en afwikkeling.
  Dit gebeurt in overleg met gemeenten, de provincie Noord-Brabant, reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio’s, e.a.

Kostenbeheersing

 • Bij de aanbesteding waar mogelijk aansturen op een lage, maar reële kostprijs. Vooralsnog rekenen we vanaf 2023 wel een kostenstijging in van 20%. Dit omdat de huidige kostprijs relatief erg scherp is en de duurzaamheidseisen extra kosten met zich mee zullen brengen.

 • De eigen mogelijkheden van gemeenten op een rij zetten en doorberekeningen maken.

 • Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het contract met de vervoerder.

 • Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik.

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

 • Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid.

 • Uitvoeren van een subsidieregeling voor lokale projecten.

 • Opdrachtverstrekking en procescoördinatie.

 • Pilot projecten stimuleren op gedeelde mobiliteit.

Samenwerking

 • Overleg voeren met de provincie Noord-Brabant over de invulling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi West-Brabant.

 • Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.

 • Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

Betrokken bestuurder

Clemens Piena

Wethouder
Gemeente Oosterhout

Jeffrey van Agtmaal

Wethouder
Gemeente Woensdrecht

Ton Braspenning

Wethouder
Gemeente Alphen-Chaam

Suzanne Breedveld-de Ruiter

Wethouder
Gemeente Rucphen

Adriaan de Jongh

Wethouder
Gemeente Geertruidenberg

Koos Krook

Wethouder
Gemeente Steenbergen

Klaar Koenraad

Wethouder
Gemeente Roosendaal

Jan Mollen

Wethouder
Gemeente Halderberge

Daan Quaars

Wethouder
Gemeente Breda

Eef Schoneveld

Wethouder
Gemeente Moerdijk

Nico Sommen

Wethouder
Gemeente Baarle-Nassau

Hans Tanis

Wethouder
Gemeente Altena

Patrick van der Velden

Wethouder
Gemeente Bergen op Zoom

Jan Willem Stoop

Wethouder
Gemeente Drimmelen

Contactpersoon

Janneke Schoonen

coördinator Kleinschalig Collectief Vervoer / coördinator Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer

Joost Pullens

adviseur Kleinschalig Collectief Vervoer/loopbaanadviseur/trainer

Wilke Boers

medewerker klachtenafhandeling / secretariaat Kleinschalig Collectief Vervoer