Uitvoeringsgerichte taken

Kleinschalig Collectief Vervoer

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2021 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2023. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.

Doel

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

 • Voorbereiding aanbesteding vervoer (nieuw contract per 2023).

 • Beheer deeltaxivervoer:
  - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten;
  - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 7,9;
  - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
  - Correcte kostentoerekening.

Activiteiten

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

 • Onderzoek naar nadere samenwerking met Openbaar Vervoer en
  MaaS en de daarbij passende aanbestedings- en aansturingsmodellen voor Deeltaxi.

 • Initiatieven ontplooien richting zero-emissie doelgroepen vervoer.

 • Contractbeheer:
  - communicatieactiviteiten;
  - monitoren van vervoersprestaties;
  - meten van de klanttevredenheid;
  - klachtafhandeling;
  - behandelen van bezwaren;
  - financiële controle en afwikkeling.
  Dit gebeurt in overleg met gemeenten, de provincie Noord-Brabant,
  reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs,
  andere regio’s, e.a.

Doel

Kostenbeheersing

 • Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op
  vervoersvolume.

Activiteiten

Kostenbeheersing

 • Bij de aanbesteding waar mogelijk aansturen op een lage, maar
  reële kostprijs. Vooralsnog rekenen we vanaf 2023 wel een kostenstijging in van 20%. Dit omdat de huidige kostprijs relatief erg scherp is en de duurzaamheidseisen extra kosten met zich mee zullen berengen.

 • De eigen mogelijkheden van gemeenten op een rij zetten en doorberekeningen maken.

 • Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het contract met de vervoerder.

 • Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik

Doel

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

 • Mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.

 • Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer.

 • Ervaring opdoen met nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit,
  vooruitlopend op de situatie vanaf 2023.

Activiteiten

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

 • Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid.

 • Uitvoeren van een subsidieregeling voor lokale projecten.

 • Opdrachtverstrekking en procescoördinatie.

 • Pilot projecten stimuleren op gedeelde mobiliteit.

Doel

Samenwerking

 • Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.

 • Grote consensus over voorgestelde besluiten.

 • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

Activiteiten

Samenwerking

 • Overleg voeren met de provincie Noord-Brabant over de invulling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi West-Brabant.

 • Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.

 • Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

Contactpersoon

Janneke Schoonen

coördinator Kleinschalig Collectief Vervoer / coördinator Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer

Joost Pullens

adviseur Kleinschalig Collectief Vervoer

Wilke Boers

medewerker klachtenafhandeling / secretariaat Kleinschalig Collectief Vervoer

Bijeenkomsten

08
okt.
Uitvoeringsgerichte taken

Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Bekijk evenement
12
nov.
EconomieArbeidsmarktMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Contactambtenarenoverleg

Bekijk evenement
12
nov.
Uitvoeringsgerichte taken

Presidium Kleinschalig Collectief Vervoer

Bekijk evenement