11 oktober 2022

Blijven boeren in West-Brabant zoals 'we altijd doen'? O&O-project gooit het roer om

Peter van der Avoird, vermeerderaar in zachtfruit, uit Molenschot wil leven en werken volgens de drie P's: People, Planet, Profit. Hij wil niet alleen grondstoffen nemen, maar die samen met energie weer teruggeven aan natuur en maatschappij. Die gedachte en kennis wil hij verder delen met agrariërs, ondernemers en gemeenten. Mede dankzij het Onderzoek & Ontwikkelfonds kon 'Goed Boeren geeft Energie aan Natuur en Maatschappij' starten.

Peter van der Avoird trekt samen met Ilse Stams en Wendy van Aert het initiatief. Van Aert: "Het creëren en lanceren van de website, ons platform, was fase 1. Nu gaan we verder werken om de pilots in gemeenten te laten landen en hier te toetsen. Daarvoor gaan gesprekken met de gemeente Breda, Zundert, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, provincie en waterschappen gevoerd worden." De volgende fase richt zich op een marktverkenning voor pilotlocaties bij gemeenten in West-Brabant om elementen van het project Goed Boeren in de praktijk toe te gaan passen. 

Platform en zichtbaarheid 

Om uiteindelijk een pilot te realiseren, moet dus onderzocht worden wat de noodzakelijke randvoorwaarden zijn, gaat Van Aert verder. "Daarom worden benefitcases opgesteld. Deze benefitcases worden vastgelegd en zichtbaar gemaakt op de website. De kennis en inspiratie op dit platform zijn toegankelijk voor iedereen." De crux zit het hem dan in de volgende stap, merkt Van der Avoird op. "Gemeenten en agrariërs worden met het platform aangespoord om de noodzakelijke verbinding te leggen met agrarische bedrijven om samen een positieve bijdrage te leveren aan een vitaal platteland", vertelt hij. "Een meeropbrengst kan bijvoorbeeld warmte of energie zijn van een Warmte-koude opslag (WKO) bij een bedrijf. Zo kunnen woningen in de omgeving weer aardgasvrij gemaakt worden. Maar dit kan ook op het gebied van waterberging of ruimte voor recreatie zijn."

PRaatplaat Goed Boeren Geeft Energie

Een voorbeeld van hoe Goed Boeren geeft Energie maatschappelijke meerwaarde creëert.

Verdere gesprekken 

Uiteindelijk betekent fase 3 van Goed Boeren geeft Energie dat niet alleen het bedrijf van Van der Avoird deelneemt, maar dat het project met andere agrarische bedrijven en gemeenten gestart wordt. "Verder betekent dat, dat het agrarische bedrijf in fase 3 niet meer leidend is, maar dat het project op zichzelf staat en dat bedrijf, inwoners, natuur en gemeenten hun deel hebben. Het is belangrijk dat alleen maar winst nastreven niet meer leidend is. En dat de agrariër iets terug wil geven aan de mens en het milieu", legt Van der Avoird uit. Om dit te bereiken gaan hij en Van Aert aan de slag om meer bedrijven aan elkaar te koppelen.  

Anders denken en doen 

Het is waar: werken vanuit de meerwaarde voor natuur een maatschappij is in de huidige maatschappij nog altijd een soort vloeken in de kerk. Maar toch merkt Van der Avoird dat de omslag begonnen is. "Als ik om me heen kijk zijn meer agrarische ondernemers bezig om hun bedrijven anders in te richten. Meer gericht op een duurzame vestiging, waarin ruimte is voor de natuur. Verduurzaming is in de agrarische sector sowieso een belangrijk thema." Ook de stikstof- en gascrisis en de financiële vooruitzichten dragen er volgens hem aan bij dat veel boeren en telers het roer om willen gooien. Of soms móeten gooien. 

Goed Boeren geeft Energie aan Natuur en Maatschappij - kwekerij

Verduurzamen 

Zelf is hij daarom met zijn bedrijf al volledig van het gas af, vangt hij hemelwater op en heeft een stuk natuurgebied aangelegd. "Natuurlijk had ik dat ook niet kunnen doen en puur aan mijn winst kunnen denken. Maar als je er iets langer over na denkt brengt dit een driedubbele winst: in efficiëntie op mijn velden, op biodiversiteit én voor de omgeving waardoor ik mooie wandelingen kan maken langs het bedrijf", vindt Van der Avoird. "Bovendien is duurzaamheid pas duurzaam als er aan balans is tussen People, Planet en Profit. Daar meet ik al mijn keuzes aan af."

Daarbij komt dat grond Nederland steeds schaarser wordt, merkt hij tot slot op. "We moeten zuiniger met de natuur omgaan. Dat vraagt iets van ons allemaal, zeker om verantwoording vanuit de agrarische sector. Ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om als agrariër door te gaan 'zoals we altijd deden'."

Meer informatie 

Het onderzoeken en ontwikkelen van deze master is een van de vele projecten die subsidie uit het O&O-fonds van RWB ontving. Goed Boeren geeft Energie aan Natuur en Maatschappij werkt samen met Rabobank en Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB). Ook een project of innovatief idee dat een zetje kan gebruiken? Bekijk dan de pagina van het O&O-fonds in ons subsidieloket voor meer informatie en dien een subsidieaanvraag in. Bekijk de website van Goed Boeren geeft Energie aan Natuur en Maatschappij voor meer aanvullende informatie over het project.