01 mei 2022

Désirée Brummans: 'Gemeenten kunnen elkaar versterken door over hun gemeentegrenzen heen te kijken'

De gemeenteraadsverkiezingen en de bijbehorende bestuurswisselingen brengen ook voor Regio West-Brabant (RWB) verandering met zich mee. Hoe kijken de afzwaaiende wethouders terug op hun bestuursperiode en hun werkzaamheden voor RWB? Wat is er gerealiseerd en welk advies geven zij hun opvolgers? In dit deel Désirée Brummans, wethouder Moerdijk en lid van de Commissie van Advies Ruimte van RWB.

Foto: Wethouder Désirée Brummans leest tijdens de Dag van de Duurzaamheid een schoolklas voor uit het boek 'De kracht van nieuwe energie'

Uw inzet voor de Regionale Energie Strategie (RES), de aanpak van bedrijventerreinen in West-Brabant: u heeft zich altijd sterk gemaakt op ruimtelijk-economisch gebied. Waar kijkt u met een goed gevoel op terug? 

"Door de jaren heen heb ik me vastgebeten in flinke dossiers, zoals RES en de regionale aanpak voor bedrijventerreinen. De samenwerking tussen gemeenten was prettig. Zeker bij RES, waar we met een sterk team, verschillende bestuurlijke groepen, klankbordgroep en een programmamanager aan de slag zijn gegaan. Er ligt een goed uitvoeringsplan en uiteindelijk weet iedere West-Brabantse gemeente hoeveel energie ze op moet wekken om aan de landelijke eisen te voldoen. Eind 2022 komt er een RES 2.0. Daar hebben we nu al een stevige basis voor gelegd. Voor bedrijventerreinen zie ik ook meer kansen, nu gemeenten vraaggericht te werk gaan als er een nieuw bedrijventerrein komt. Er wordt inmiddels beter nagedacht over wat er echt nodig is voor de gemeente en regio, voordat er zomaar begonnen wordt met bouwen."

Wat is volgens u de kracht van regionale samenwerking? 

"Door op regionaal niveau samen te werken kun je gemakkelijker opgaven aan elkaar koppelen. Neem bijvoorbeeld het stationsgebied Lage Zwaluwe. Dit wordt een nieuwe mobiliteitshotspot met goede logistieke verbindingen, waaronder met de haven van Moerdijk. Toch is dit gebied niet alleen een Moerdijks verhaal: we trekken het breder en werken samen met overheden, onderwijsinstanties en bedrijven uit West-Brabant. Uiteindelijk heeft de gehele regio baat bij de ontwikkeling van dit gebied."

Wat vindt u dat er beter kan? Is er nog iets dat moet of kan veranderen? 

"Altijd. Het werk als wethouder is nooit af. Zeker in een regio als West-Brabant. Er liggen hier ontzettend veel kansen. Gemeenten doen zichzelf weleens tekort door onvoldoende over hun gemeentegrenzen heen te kijken. Terwijl dat juist zoveel meer oplevert! Een samenwerkingsorgaan zoals RWB vormt op mesoniveau een unieke kans om dat wel te doen en juist problemen op te lossen of projecten aan te gaan, die je als gemeente niet in je eentje aankan."

Wat wilt u graag meegeven aan de nieuwe raads- en collegeleden? 

"De structuur die RWB biedt, heeft een grote meerwaarde als je als wethouder aan de slag gaat met grote thema's zoals economie, ruimte en specifieke onderwerpen als bedrijventerreinen. Tijdens de gesprekken met collega-wethouders wissel je kennis én informatie uit. Daarbij is het belangrijk dat je niet op je eigen eilandje blijft zitten, maar juist op zoek gaat naar waardevolle koppelingen en potentie in de buurtgemeenten. Ik miste af en toe wel concrete uitvoeringen. Dat komt ook omdat er acties en programma's voor de lange(re) termijn zijn. Dat maakte het werk soms abstract. Daarom zeg ik: werk meer in opdrachtvorm en niet alleen met beleid of visies, zodat je je successen en resultaten uiteindelijk beter kunt peilen en laten zien."

Tot slot. U zei dat het werk als wethouder nooit klaar is? Wat gaat u dan nu doen? 

"Het werk is eigenlijk te interessant en leuk om te stoppen. Maar het zorgt tegelijkertijd voor een hoop drukte. Het vraagt veel van je. Voor nu heb ik nog geen concrete stap die ik wil gaan zetten. Over een tijdje zal ik me weer gaan oriënteren. Maar ik sluit niet uit dat ik wellicht, mede door mijn interesses en ervaringen, terugkeer in een bestuurlijke functie."

Meer informatie

De bestuurders die aan het woord komen hebben in hun bestuursperiode allemaal een steentje bijgedragen om West-Brabant economisch te versterken, te verduurzamen, te verslimmen of op ruimtelijk gebied te verbeteren. Door de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we binnen RWB met veel nieuwe gezichten te maken, deze interviewreeks dient daarom als een mooi moment om terug te blikken en om al vooruit te kijken.

Op 13 mei organiseert RWB samen met REWIN een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe raads- en collegeleden, waarbij zij kennis kunnen maken met onze werkwijze, ambities en plannen. Als raads- of collegelid alvast zelf kennismaken met Regio West-Brabant? Bekijk dan deze speciale infopagina voor raads- en collegeleden op onze website.