26 mei 2022

Jeroen de Lange: 'Verbinden, verslimmen, verduurzamen. Daar zit alles in wat West-Brabant nodig heeft'

De gemeenteraadsverkiezingen en de bijbehorende bestuurswisselingen brengen ook voor Regio West-Brabant (RWB) verandering met zich mee. Hoe kijken de afzwaaiende wethouders terug op hun bestuursperiode en hun werkzaamheden voor RWB? Wat is er gerealiseerd en welk advies geven zij hun opvolgers? In dit deel Jeroen de Lange, wethouder Bergen op Zoom en lid van de commissies van advies Economie en Arbeidsmarkt van RWB.

U bent 'slechts' twee jaar wethouder geweest in het zakencollege van Bergen op Zoom. Toch hebben u en uw collega-wethouders zich ingespannen om, ook op regionaal vlak, verandering te brengen. Hoe kijkt u daar op terug?

"We zijn gestart in een bestuurlijke crisis. De primaire taak die we hadden was om rust te brengen en de financiën onder controle te krijgen. Toen dat lukte, hebben we hard gewerkt aan een toekomstvisie voor Bergen op Zoom. Deze toekomstvisie is eigenlijk heel bepalend en sluit aan op actuele thema's zoals verduurzaming en transities zoals die van een lineaire naar een circulaire economie. Inmiddels hebben we als gemeente, inclusief de gemeenteraad, een helder doel. We weten wat we willen en wat we kunnen. Dat is belangrijk. Ook in en voor de regio."

Op wat voor manier brengt u dat in de regio? Kunt u iets over die samenwerking vertellen?

"Als lid van de kopgroep circulaire economie merk je dat transities ook op regioniveau belangrijk zijn om op te pakken. Iedere gemeente is ermee bezig. Zoals de grote veranderingen in de industrie, het behouden van historische binnensteden of het verduurzamen van lokale economie. Binnen RWB-verband is het prettig dat je kennis en ervaring uitwisselt en samenwerkt om die belangrijke transities tot stand te laten komen. Bijvoorbeeld in de vorm van projecten of afspraken die je met elkaar maakt."

Waren er ook zaken die beter konden?

"De drie begrippen verbinden, verslimmen en verduurzamen vind ik een toepasselijke slogan. Ik denk dat daar alles inzit wat je als samenwerkende gemeenten nodig hebt om de regio verder te brengen. Daarnaast denk ik dat we als regio en RWB misschien ook zo'n gezamenlijke stip aan de horizon moeten bepalen. En waar we allemaal aan vasthouden. Hoe concreter, hoe beter."

Kunt u dat toelichten?

"Ik denk bij verslimmen aan de arbeidsmarkt en economie. Hoe kunnen we bijvoorbeeld technologie inzetten bij sectoren als biobased en agrofood, maar ook de inwoners verder helpen door opleiding en ontwikkeling. Verduurzamen staat natuurlijk op zich en heeft raakvlakken alle beleidsterreinen. En verbinden, dat slaat dan weer op het ontmoeten, uitwisselen van ideeën en kennis en van elkaar leren en helpen. Overigens niet alleen tussen bestuurders. Maar nog veel verder: tussen gemeenten en ambtenaren, tussen bedrijven en gemeenten of tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. En ga zo maar door."

Wat wilt u graag aan nieuwe raads- en collegeleden meegeven?

"Probeer van andere gemeenten te leren. Kijk niet naar gemeente A alsof die beter is dan gemeente B. Maar kijk hoe je elkaar kunt aanvullen. Als je weet wat voor problemen er in een andere gemeente spelen, dan kun je daar zelf vaak iets aan veranderen of met een oplossing komen vanuit je eigen gemeente. Daarnaast raad ik nieuwe bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de West-Brabantse gemeenten aan om eens bij elkaar langs te gaan en kennis te maken. Loop eens een dag mee in een andere gemeente. Pas dan weet je wat er echt speelt bij je buurman."

Met de verkiezingen achter de rug komt er een nieuwe Bergse gemeenteraad en
college van burgemeester en wethouders. Wat gaat u doen nu u geen wethouder
meer bent?


"Ik hoop dat er een stabiel en toekomstgericht bestuur komt in Bergen op Zoom. Dat is vooralsnog de voornaamste opdracht. Tegelijkertijd denk ik na over wat ik na deze periode ga doen. Hierbij hink ik op twee gedachten: verder gaan in een bestuurlijke of directiepositie of aan de slag met de inhoud, op onderwerpen waar ik energie van krijg."

Meer informatie 

De bestuurders die aan het woord komen hebben in hun bestuursperiode allemaal een steentje bijgedragen om West-Brabant economisch te versterken, te verduurzamen, te verslimmen of op ruimtelijk gebied te verbeteren. Door de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we binnen RWB met veel nieuwe gezichten te maken, deze interviewreeks dient daarom als een mooi moment om terug te blikken en om al vooruit te kijken.

Als raads- of collegelid alvast zelf kennismaken met Regio West-Brabant? Bekijk dan deze speciale infopagina voor raads- en collegeleden op onze website.