20 mei 2021

Marcel Willemsen: 'We moeten regionaal arbeidstalent aantrekken, behouden én ontwikkelen'

INTERVIEW - Eind maart dit jaar is het Coronafonds West-Brabant overgegaan in West-Brabant werkt met Talent. Het platform werkt met een nieuwe invulling en programma aan een betere regionale arbeidsmarkt. Marcel Willemsen, voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf en de commissie Arbeidsmarkt bij regio West-Brabant, vertelt meer over West-Brabant werkt met Talent.

De economie is groeiende in Noord-Brabant, maar de arbeidsmarkt is niet altijd in evenwicht. Volgens experts komt dit door een mismatch tussen vraag en aanbod. De veranderingen gaan snel. "Het is daarom belangrijk dat vraag naar en aanbod van werk gemakkelijk en snel bij elkaar komt", vertelt Marcel Willemsen. "We moeten nu talent in de regio aantrekken en het aanwezige talent zoveel mogelijk behouden en benutten om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst." De komende vier jaar werkt de regio West-Brabant daarom aan een sterke arbeidsmarkt in het meerjarenprogramma West-Brabant werkt met Talent. Waarin talenten aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden de focus heeft. Het programma is van start gegaan in het kader van het provinciebrede actieplan ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’.  

Coronafonds als tijdelijke redding 

Helaas sloeg het coronavirus toe toen het meerjarenprogramma uitgerold werd, gaat Willemsen verder. "Op de arbeidsmarkt zijn de gevolgen van het virus op korte termijn direct zichtbaar. De arbeidsmarkt raakt uit balans. Ook zijn er in sommige sectoren tekorten in werkzoekenden, maar in andere sectoren juist personeelsoverschotten", legt hij uit. Daarnaast wordt de match tussen vraag en aanbod bemoeilijkt, doordat bijvoorbeeld ontmoetingen tussen werkgever en werkzoekenden of opleidingstrajecten niet fysiek plaatsvinden. 

Om snel en actief de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, werd daarom een deel van het meerjarenprogramma ingezet onder de noemer Coronafonds West-Brabant. "We speelden daarmee in op twee thema’s die binnen de het programma en de crisissituatie pasten. Namelijk talent behouden en talent ontwikkelen", licht hij toe. "Naast het Coronafonds hebben we in West-Brabant nog meer initiatieven opgezet om de gevolgen en schade te beperken. Zoals een regionaal mobiliteitsteam en het online platform West-Brabant werkt Door."

Ontwikkelingen op de lange baan 

Het is moeilijk te voorspellen wat de invloed en gevolgen van de crisis op de lange termijn zijn. Dit is afhankelijk van hoelang de maatregelen nog duren en hoelang de werkgevers de maatregelen ‘volhouden’. "We weten echter een aantal zaken wél. En dat is dat we onze arbeidstalenten wendbaar en weerbaar willen maken. Nu en in de toekomst. Hierdoor blijven we dus inzetten op deze talenten", stelt hij. Daarnaast spelen er grote ontwikkelingen die van invloed zijn op onze arbeidsmarkt. Namelijk de energietransitie en technologische en demografische ontwikkelingen. Een voorbeeld is het wegtrekken van jongeren naar grotere steden om te studeren en te werken. Willemsen: "Het meerjarenprogramma voorziet in acties om dit jonge arbeidstalent weer warm te maken voor werk of opleidingen in de regio."

Kwetsbare doelgroepen 

Met talent bedoelt het programma de totale, potentiële beroepsbevolking. Niet alleen werkenden en werkzoekenden, maar ook studenten, jongeren, praktisch opgeleiden en mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt, legt Willemsen uit. "Alle talenten zijn nodig om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. "’Iedereen doet mee’ vormt ons uitgangspunt. In deze crisistijd willen we zorgen dat ook mensen die op wat voor reden dan ook afstand hebben tot de arbeidsmarkt klaar is voor de War on Jobs."

West-Brabant werkt met Talent in de praktijk 

Het meerjarenprogramma heeft diverse thema’s, waaronder projecten worden uitgevoerd. Zoals Talent aantrekken, Talent ontwikkelen, Energietransitie of Arbeidsmigranten. "Dankzij het Coronafonds konden we al aan de slag. Op dit moment zijn er acht lopende projecten die onder Talent behouden en Talent ontwikkelen vallen", licht hij toe. "Stuk voor stuk zijn het diverse, brede projecten. Zoals het werken met een VR-bril voor studenten en stagiaires in de zorg of het creëren van speciale stageplaatsen voor technische studenten die zich bezighouden met vliegtuigonderhoud."

Arbeidsmarkt van de toekomst

Willemsen schetst een positief toekomstbeeld, waarin het meerjarenprogramma een belangrijke rol als aanjager en platform vervult. "Over vijf jaar willen we dat West-Brabant voldoende personeel heeft en opleidt voor de energietransitie en groei van de West-Brabantse topsectoren." Plaats is er voor iedereen, gaat hij verder. Ongeacht je leeftijd, sekse ras of mogelijke beperking. Ander belangrijk streven is om de connectie tussen scholing en arbeidsmarkt te verbeteren. Willemsen: "Zo sluit de vraag vanuit het bedrijfsleven beter aan op het opleiden van potentiële werknemers en studenten. Innovatieve oplossingen en nieuwe ideeën uit het onderwijs dragen immers bij aan een gezonde, toekomstbestendige arbeidsmarkt."

Meer informatie

Meer weten over West-Brabant werkt met Talent? Bezoek dan de website van het arbeidsmarktprogramma of lees er meer over dit onderwerp op de website van Regio West-Brabant.