21 december 2020

Overheden West-Brabant pakken samen mobiliteit aan

Op 18 december bekrachtigden provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant (RWB) en de regiogemeenten de Samenwerkingsagenda Mobiliteit. Inclusief het Mobiliteitsprogramma. Beide plannen vormen een kader met afspraken om de mobiliteit in West-Brabant te verbeteren.

Provincie, RWB en gemeenten werken vanaf 2021 gezamenlijk verder aan de uitvoeringsafspraken. Het Mobiliteitsprogramma heeft als doel om de mobiliteit in de regio slimmer, duurzamer, veiliger en betrouwbaarder te organiseren. En waar nodig deze te versterken of te verbinden.

Mix van mobiliteit

Dat betekent bijvoorbeeld dat de drie partijen niet meer apart kijken naar openbaar vervoer, of auto. Maar dat zij werken aan een mix van mobiliteit waarbij de reiziger meer keuze heeft en bewuster kan kiezen voor welke vervoermiddel hij of zij wanneer kiest. Per opgave kijken de partijen waar en op welke manier mobiliteit het beste bijdraagt. Zowel aan de agglomeratiekracht van de steden, de vitaliteit van het landelijk gebied en de bereikbaarheid van economische toplocaties.

RWB, provincie en gemeenten focussen daarbij op mobiliteit in samenhang van gebruik van de auto, het openbaar vervoer (ov) en fiets. Evenals samenhang met de woningbouwopgave, vestigingsklimaat voor bedrijven en toegang tot onderwijs. Met als doel bijdragen aan een krachtige regio. 

Belangrijke punten 

De focus ligt de komende jaren op de versteviging en betrouwbaarheid van de mobiliteit in de gehele regio. De samenwerking richt zich op de komende vier punten: 

  • Verbetering logistieke doorstroomfunctie van de Noord-Zuid Corridor tussen West-Brabant (A4) en de haven van Antwerpen. 

  • Betere betrouwbaarheid en doorstroming op de netwerken rondom Internationale Knoop (Ruit van Breda), met verbetering van het ov, gedeelde en duurzame mobiliteit. 
     

  • Betere aansluiting tussen de vijf West-Brabantse steden (Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout). Onder andere door het ov en betere benutting van de infrastructuur en fietspaden.

  • Inzetten op een vitaal buitengebied met veilige wegen, leefbare kernen en gedeelde mobiliteit als aanvulling op het ov.  

Een betrouwbaar wegennet en infrastructuur is de basis voor goede mobiliteit

Slimme mobiliteit

Een belangrijk onderdeel in de agenda en het programma is slimme mobiliteit of Smart Mobility. Oftewel het zoeken naar betere of slimmere oplossingen voor mobiliteitsproblemen in de huidige maatschappij. Bijvoorbeeld door samen te werken met serviceproviders voor routeinformatie, organiseren op gedragsmaatregelen of door de toepassing van (slimme) technologie. Bij dit onderdeel werken de regiogemeenten, RWB en regiopartners samen met de uitvoeringsorganisatie SmartwayZ.NL. Dit is een krachtenbundeling van Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023. 

Meer info 

RWB | Thema's: Mobiliteit (west-brabant.eu)