21 juni 2023

'Samen leren werken' essentieel voor aanjagen brede welvaart in West-Brabant

Hoe kan West-Brabant versnellen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie? Wat is daarvoor nodig? In opdracht van Economic Board West-Brabant voerde REWIN samen met de Rabobank en RaboResearch het NEx-T-onderzoek uit naar de West-Brabantse economie. Het leren samen te werken en resultaten met elkaar te delen is essentieel om een nieuwe economie in de regio te realiseren

De resultaten van het NEx-T-onderzoek vormen een basis voor toekomstige besluiten. Input voor het onderzoek werd in april geleverd door een kennissessie in de vorm van een dialoog met partners uit het netwerk van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Uit die sessie en verder onderzoek blijkt dat er nog veel verbeterpunten, maar ook genoeg kansen in de regio liggen in de transitie naar die nieuwe economie. Met als doel een brede welvaart voor West-Brabantse burgers. Deze vorm van denken kijkt verder dan een economische blik, maar betrekt ook zaken als milieu, huisvesting en werkgelegenheid.

Benieuwd naar het volledige onderzoek? Dat lees je hier op de site van Rabobank.

Uitdagingen oppakken

Directeur REWIN Stephanie ter Borg over het onderzoek: "Het NEx-T-onderzoek geeft een extra lading aan het programma van de Economic Board West-Brabant en van REWIN. Daar gaan we nu al deels mee aan de slag. Bijvoorbeeld in ons programma innovatief ondernemerschap. Het is nu aan alle bedrijven, overheden en het onderwijs om deze uitdagingen op te pakken. Dat kunnen we op korte termijn al doen. Het onderzoek laat zien dat we anders en verder aan ons verhaal moeten bouwen. Daar kijk ik naar uit. "

Verbeterpunten

Er is dus werk aan de winkel. Zou de voortgang op verduurzaming bijvoorbeeld op dit moment gemeten zijn, dan scoort het bedrijfsleven in West-Brabant nog altijd vrij matig: ruim veertig procent van de bedrijven scoort met een onvoldoende onder de maat. Ondernemers schatten in dat ongeveer de helft van de bedrijven grote moeite zal hebben om in de transitie mee te kunnen; tegelijkertijd geven ze in meerderheid aan dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk bedrijven deze slag wel gaan maken. Onder andere om niet achter te lopen op de rest van Nederland.

Samen de schouders eronder

Wat volgens het onderzoek vooral ontbreekt, is een gezamenlijk doel op het gebied van brede welvaart waaraan overheden, onderwijsinstellingen en ondernemingen samen kunnen werken. Een doel wordt daarbij als kansrijk ervaren. 'Samen leren werken' blijkt, onder andere uit de dialoog in april, de belangrijkste voorwaarde om als regio West-Brabant brede welvaart aan te jagen.

RaboResearch NEx-T-onderzoek

Het onderzoek van de Rabobank werd tijdens een bijeenkomst op 20 juni gepresenteerd aan ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en West-Brabantse overheden.

Verbindingen leren leggen

Het 'samen leren werken' kan worden opgevat als samen werken aan een gezamenlijk doel voor economische ontwikkeling in de regio die organisatorische en geografische grenzen overschrijdt. Het samen leren verbindingen te leggen tussen verschillende sectoren, kennis en technologie en leren werken vanuit nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen. En tot slot: het samen leren werken vraagt om meer dan alleen de inzet van iedere belanghebbende afzonderlijk (ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen), maar wijst op de noodzaak van een gezamenlijke inspanning, zo blijkt uit het onderzoek.

Drie lessen

Uit het onderzoek komen verder nog drie lessen naar voren om die samenwerking invulling te geven:

  1. Blijf werken aan een breed gedeeld en richtinggevend beeld van brede welvaart;

  2. Zorg dat dit beeld vervolgens het organiserend mechanisme vormt van samenwerking in en met de regio;

  3. Hierdoor kan massa gecreëerd worden voor en tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Handvatten

Zo biedt het NEx-T-onderzoek naast een interessant inkijkje in regionale samenwerking ook praktische handvatten voor deelnemers om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Dat zal, in de woorden van Ter Borg, niet vandaag of morgen al gebeuren, maar een eerste aanzet is gedaan door de resultaten met dit brede publiek te delen.

Regio West-Brabant aan het werk

Het onderzoek staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de regionale plannen om van West-Brabant een plantbased, circulaire en innovatieve regio te maken. Regio West-Brabant (RWB) sluit zich aan bij de resultaten van het onderzoek. We geven door middel van transitielabs biobased bouwen en kennissessies met onze partners bijvoorbeeld al invulling aan het ervaringsgericht leren en werken. Dit vormt een uitgangspunt voor de transitie naar een nieuwe economie. We steunen samenwerkingen tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs waar nodig en waar dit kan.

Meer informatie

Meer informatie over de regionale koers is te vinden in het ambitiedocument West-Brabant 2030. In de Economische agenda 2023 – 2026 van REWIN lees je over de uitvoering via de vier programma’s Circulair Ondernemen, Plantbased Ondernemen, Startups & Scale-ups en Innovatief Mkb. Zie voor meer informatie ook de website van de Economic Board West-Brabant (EBWB).