23 juni 2023

Werkbezoek minister Van Gennip in het teken van regionale samenwerking leef- en werkomgeving arbeidsmigranten

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip bezocht 21 juni West-Brabant, waar zij sprak over de manier van samenwerking in de regio om leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Wethouder Nadir Baali van de gemeente Steenbergen ontving haar. Ook bestuurders van gemeenten uit de regio, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, Den Haag en Rotterdam sloten aan bij dit gesprek in Stella Maris in Steenbergen.

Doel van het werkbezoek was te laten zien hoe een huisvestingslocatie prima kan voldoen, zowel voor de arbeidsmigranten als voor de omgeving. Ook de samenwerking tussen provincie, regio en gemeenten stond centraal in het tafelgesprek.

De provincie Noord-Brabant vervulde een aanjaagfunctie in de regionale aanpak voor arbeidsmigranten. Onder andere door regiotafels te organiseren waar betrokkenen elkaar leerden kennen en over hun ervaringen, wensen en uitdagingen spraken. Ook stimuleerde de provincie Brabantse gemeenten om meer en op meerdere terreinen samen te werken. Denk aan huisvesting, voorzieningen en zorg. Dat leidde tot regionale afsprakenkaders, waarbij de regio West-Brabant in juli 2021 de primeur had om als eerste Nederlandse regio een afsprakenkader voor arbeidsmigranten te ondertekenen.

Urgentie aanpak 

Thomas Melisse, wethouder gemeente Halderberge en voorzitter van de kopgroep arbeidsmigranten van Regio West-Brabant (RWB), gaf aan dat er bij gemeenten veel draagvlak bestaat voor een gezamenlijke aanpak. "Arbeidsmigranten zijn en blijven nodig voor de West-Brabantse economie. Er is inmiddels een sterk besef en motivatie bij alle partijen om de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten in orde te hebben." De coronaperiode en het onderzoek van Emile Roemer maakten de urgentie van verbetering duidelijk, aldus Melisse. Het is belangrijk om één duidelijke lijn te trekken, zodat voor huisvesters en uitzendbureaus in de regio duidelijk is wat de afspraken en regels zijn.  

Regionale solidariteit  

De bestaande regionale samenwerking draagt volgens de bestuurders bij aan een solidaire opstelling van gemeenten. Onder andere als het gaat om de huisvesting van migranten die nodig zijn voor grootschalige ontwikkelingen, zoals het logistiek park Moerdijk. De minister en de wethouders van Rotterdam en Den Haag waren benieuwd hoe omgegaan wordt met gemeenten die niet meedoen aan een regionale aanpak. 

Instrumenten 

Inspireren en kennis uitwisselen, voortgangsrapportages uitbrengen: het helpt de positie van arbeidsmigranten in de praktijk niet altijd direct. Maar andere instrumenten hebben regio’s en provincies niet. Wethouder Nadir Baali pleit om provincies een wettelijke taak vanuit Rijksoverheid te geven in het garanderen van voldoende huisvesting. Dit ook als stok achter de deur voor gemeenten die er op regionaal verband niet altijd uitkomen. Thomas Melisse benadrukt het belang van uitwisseling van gegevens over arbeidsmigranten en van structurele financiering van handhaving en informatievoorziening aan arbeidsmigranten. 

De aanwezigen constateerden dat de problematiek en de betrokken partijen per gebied erg verschillen. De Brabantse aanpak is dan ook geen blauwdruk voor iedere, specifieke situatie. 

Blik op de toekomst 

Tot slot kwam ook de ontwikkeling naar een nieuwe economie en het streven naar brede welvaart aan bod. Wat betekent dat voor de bedrijvigheid die je wilt faciliteren, welke werknemers heb je dan nodig? Het belang om daar een visie met elkaar voor te ontwikkelen werd door de aanwezige bestuurders gesteund.

Meer informatie 

De zestien West-Brabantse gemeenten willen dat de regio een goede naam krijgt en voor arbeidsmigranten een aantrekkelijke en veilige werkplek is. In 2021 ondertekenden gemeenten, RWB en provincie Noord-Brabant daarom het afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant. Op deze pagina vind je meer informatie over dit afsprakenkader en regionale doelstellingen.