Economie

Circulaire regio

Regio West-Brabant (RWB) stimuleert gemeenten en partners uit het regionale onderwijs en bedrijfsleven om circulair te denken en te doen. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten waar we samen aan werken.

Circulaire economie is een systeem om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Hiermee krijgen producten een langere levensduur die beter te repareren zijn en krijg je producten uit hernieuwbare of plantaardig/biobased-materialen. Deze bronnen zijn niet vervuilend. Dit is van economisch en strategisch belang met het oog op zelfvoorzienendheid, autonomie en duurzaamheid.

Het is de ambitie van RWB dat de circulaire economie van West-Brabant een lerend ecosysteem van bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en gemeenschappen is. Productie gaat hand in hand met het behoud van het natuur en milieu, dankzij nieuwe businessmodellen, effectief ingerichte productiemethodes en ketens. Ook gedragsverandering speelt een rol. Grondstoffen gaan niet meer verloren, kringlopen zijn gesloten en materialen worden hergebruikt.

Doelen

In West-Brabant gaan we uit van de volgende richtinggevende doelen die in lijn zijn met de doelen die Rijksoverheid stelt.

Doel 2030

  • 50 procent minder primaire grondstoffen

  • 50 procent minder voedselverspilling

  • 20 procent fossiele brandstoffen vervangen door biobased grondstoffen

  • 2000 nieuwe banen in de Agrofood & Biobased-sector

Doel 2050

  • 100 procent circulaire economie

Scorebord Circulaire Economie West-Brabant

In bijna iedere West-Brabantse gemeente vinden er circulaire projecten plaats bij bedrijven of instellingen. Op dit scorebord vind je een overzicht. In 2023 zijn er 60 projecten of initiatieven. Ook zie je per gemeente hoeveel projecten of initiatieven er zijn. Dit scorebord wordt regelmatig voorzien van een update. Wil je ook een project aanleveren? Dat kan. Mail naar tom.harms@west-brabant.eu. Bekijk hier een specificatie voor álle projecten in West-Brabant, inclusief contactgegevens.

Scoreboard Circulaire Economie West-Brabant - Versie november 2023

Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Deze versie is van december 2023.

Sturing

Gedragsverandering binnen bedrijven en overheden speelt een belangrijke rol. Technologische innovatie draagt maar voor een deel bij aan een circulaire economie. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol als initiator en opdrachtgever voor circulaire en biobased producten. Die rol is vooral gericht op het sturen en aanjagen, waar dat kan of waar nodig, van de economie.

Hoe kun je sturen?

Een voorbeeld is Rijkswaterstaat, zij rekenen met de CO2-prestatieladder in aanbestedingen. Of het inrichten van een milieustraat in zoals de gemeente Roosendaal dat deed. Zij behaalden 85 procent hergebruik op 'afval'. Als beleidsmaker of projectleider kun je circulariteit als eerste uitgangspunt meenemen bij inkopen.

Wat doet RWB?

Samen met partners uit de overheid, bedrijfsleven en het onderwijs maken we systeeminterventies op productieketens of sectoren in onze regio. Dit kan door bijvoorbeeld hinderlijke regelgeving weg te nemen in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Of door samen met 'koplopers' en 'kantelaars' met de nieuwe manieren van denken en doen te experimenteren. Ook kunnen we, in samenwerking, verandering op gang brengen door ongewenste ontwikkeling te vermijden. Bijvoorbeeld door keuzes te maken in het vestigingsbeleid van bedrijven. RWB initieert en stimuleert waar dit kan.

Activiteiten 

Onderstaande figuur biedt een overzicht van de opgaven waaraan de gemeenten en RWB werken. Samen dragen ze bij aan het versterken van het lerende ecosysteem en aan de circulaire verandering. De projecten leiden tot direct tastbaar resultaat (Geven van het goede voorbeeld), tot nieuwe coalities en verbindingen (Helpen en werken samen) en dragen bij aan de grotere beweging (Slim onze doelen halen). We werken aanpasbaar: we doen datgene wat op dat moment relevant is en we sturen bij op basis van onze leerervaringen. Ook verbreden, verdiepen en schalen we succesvolle projecten op. Wat niet werkt stoppen we.

Activiteiten behalen circulaire doelen West-Brabant - diagram

Raamwerk & Uitvoeringsplan

Het Raamwerk Circulaire Economie biedt een startpunt om samen met onze gemeenten, bedrijven, inwoners en onderwijsinstellingen werk van te maken van een circulaire economie. Een eerste stap in de gezamenlijke reis naar een circulaire economie is een helder beeld bij de gezamenlijke koers. Deze koers geeft inzicht in hoe we met elkaar gaan werken, welke dingen we als eerste gaan oppakken en welke dingen in een later stadium en aan welke concrete projecten we werken. In de Aanpak Circulaire Regio 2023-2027 lees je meer over de stappen die gemeenten en organisaties in West-Brabant zetten of gaan zetten.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat RWB en de zestien gemeenten doen op het gebied van circulaire economie? Neem contact op met RWB. Stuur een mailtje naar Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu) of mail naar info@west-brabant.eu.

Betrokken bestuurder

Dominique Hopmans

Algemeen bestuur | commissie Economie | commissie Arbeidsmarkt
wethouder Bergen op Zoom

Klaar Koenraad

Commissie Economie
wethouder Roosendaal

Carla Kranenborg-van Eerd

Algemeen bestuur | commissie Economie (voorzitter) | commissie Mobiliteit | commissie Arbeidsmarkt | bestuurlijk boegbeeld economische sector Creatieve Dienstverlening
wethouder Breda

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk