Economie

Circulaire regio

Regio West-Brabant stimuleert gemeenten en partners uit het veld om meer circulair te denken en te doen. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten. De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Hiermee krijgen we producten met een langere levensduur die beter te repareren zijn en maken we producten uit hernieuwbare- (plantaardig/biobased) en niet-vervuilende bronnen. Dit is van economisch en strategisch belang met het oog op zelfvoorzienendheid, autonomie en duurzaamheid.

De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Hiermee krijgen we producten met een langere levensduur die beter te repareren zijn en maken we producten uit hernieuwbare- (plantaardig/biobased) en niet-vervuilende bronnen. Dit is van economisch strategisch belang met het oog op zelfvoorzienendheid en autonomie.

Het is de ambitie van RWB dat de circulaire economie van West-Brabant functioneert als een lerend ecosysteem van bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en gemeenschappen. Waardecreatie gaat hand in hand met het behoud van natuurlijk kapitaal dankzij nieuwe businessmodellen, effectief ingerichte productiemethodes en ketens, en door gedragsverandering. Grondstoffen gaan daarbij niet meer verloren, kringlopen zijn gesloten en materialen worden hoogwaardig (her)gebruikt.

Doelen

In West-Brabant gaan we uit van de volgende richtinggevende doelen, welke zijn afgeleid van de doelen die de Rijksoverheid heeft gesteld voor 2030.

Doel 2030

  • 50 procent minder primaire grondstoffen

  • 50 procent minder voedselverspilling

  • 20 procent fossiele brandstoffen vervangen door biobased grondstoffen

  • 2000 nieuwe banen in de Agrofood & Biobased-sector

Doel 2050

  • 100 procent circulaire economie

Sturing

Naast (ontwerp)technische aanpassingen is gedragsverandering belangrijk bij het circulair worden. We kunnen niet alleen gokken op toekomstige technologische innovaties om het huidige systeem gaande te houden. Een toekomstbestendig systeem blijft binnen de ecologische grenzen. Gemeenten hebben een belangrijke rol als launching customer voor circulaire en biobased producten. Doe dus zoals Rijkswaterstaat en reken met de CO2-prestatieladder in aanbestedingen. Richt je milieustraat in zoals Roosendaal en behaal 85 procent hergebruik op 'afval'. Als beleidsmaker of projectleider, neem circulariteit als eerste uitgangspunt mee bij inkopen en kies voor de producten zoals hierboven beschreven.

Samen met onze multi helixpartners kunnen we systeeminterventies waarmaken op impactvolle productgroepen, ketens of sectoren in onze regio. Dit kan door samen de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door hinderlijke regelgeving weg te nemen in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Of door met 'koplopers' en 'kantelaars' met de nieuwe manieren van denken en doen te experimenteren. Ook kunnen we, in samenwerking, verandering op gang brengen door ongewenste ontwikkeling te vermijden, bijvoorbeeld door keuzes te maken in het vestigingsbeleid. Door nu fysieke ruimte open te laten, kunnen we die later door biobased en/of circulaire activiteiten met meervoudige meerwaarde laten vullen.

Activiteiten 

Onderstaande figuur biedt een overzicht van de opgaven waaraan de gemeenten en RWB werken. Samen dragen ze bij aan het versterken van het lerende ecosysteem en aan de circulaire transitiedoelen. De projecten leiden tot direct tastbaar resultaat (Geven van het goede voorbeeld), tot nieuwe coalities en verbindingen (Helpen en werken samen) en dragen bij aan de grotere beweging (Slim onze doelen halen). We werken flexibel en aanpasbaar; we doen datgene wat op dat moment relevant is en we sturen bij op basis van onze leerervaringen; we verbreden, verdiepen en schalen succesvolle projecten op en stoppen ook wat niet werkt. 

Activiteiten behalen circulaire doelen West-Brabant - diagram

Circulaire Economie in West-Brabant

Wil je in één oogopslag zien welke bedrijven er in West-Brabant op circulair gebied actief zijn? Via onderstaande overzichtskaart zie je welke activiteiten er op het gebied van Circulaire Economie in West-Brabant plaatsvinden:

Quickscan Circulaire Economie West-Brabant

Raamwerk & Uitvoeringsplan

Het Raamwerk Circulaire Economie biedt een startpunt om samen met onze gemeenten, bedrijven, inwoners en onderwijsinstellingen werk van te maken van een circulaire economie. Een eerste stap in de gezamenlijke reis naar een circulaire economie is een helder beeld bij de gezamenlijke koers. Deze koers geeft inzicht in hoe we met elkaar gaan werken, welke dingen we als eerste gaan oppakken en welke dingen in een later stadium en aan welke concrete projecten we werken. In de Aanpak Circulaire Regio 2023-2027 lees je meer over de stappen die gemeenten en organisaties in West-Brabant zetten of gaan zetten.

Betrokken bestuurder

Dominique Hopmans

commissie Economie | commissie Arbeidsmarkt
wethouder Bergen op Zoom

Klaar Koenraad

Commissie Economie
wethouder Roosendaal

Carla Kranenborg-van Eerd

Algemeen bestuur | commissie Economie (voorzitter) | commissie Mobiliteit | commissie Arbeidsmarkt | bestuurlijk boegbeeld economische sector Creatieve Dienstverlening
wethouder Breda

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk