Ruimte

PlanMER Mestbewerking in Brabant

Bij landbouw die zijn kringlopen sluit, is een goede mestbewerking noodzakelijk. Het is belangrijk dat dit schoon en veilig gebeurt. Welke plekken in Brabant zijn geschikt om mest te bewerken? En hoe moet dit gebeuren? Regio West-Brabant werkt mee aan een provinciebreed mestbewerkingsprogramma.

Het kiezen van de juiste gebieden voor mestbewerking is dan ook een hele opgave. Daarom maken samenwerkende overheden in heel de provincie hier regionale afspraken over. Daarbij kijken ze naar de inpasbaarheid in de omgeving, de effecten op het milieu, de veiligheid en de volksgezondheid. Een eerste stap is het opstellen van een planMER (milieueffectrapportage).

Brabantse overheden werken op dit moment aan een plan waarin afspraken over deze punten zijn vastgelegd. Naar verwachting wordt dit plan in juni 2021 vastgesteld.

Meer informatie

Meer weten over mestbewerking in Brabant? Op onderstaande website is meer informatie te vinden over het mestbewerkingsbeleid van de provincie en andere actuele ontwikkelingen.

PlanMER Mest - Landbouw en Voedsel Brabant