21 juli 2020

Aanvragen subsidie Onderzoek & Ontwikkeling

Het O&O-fonds is een subsidiefonds, bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de opgaven, zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en of het uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant.

Subsidie aanvragen

Klik op onderstaande knop om een aanvraag in te dienen. Zorg ervoor dat u bij de bijlagen de benodigde, extra formulieren toevoegt. Deze moeten ingevuld zijn, zodat u ze kunt uploaden bij de laatste stap in het online aanvraagformulier. De benodigde formulieren voor de bijlagen vindt u bij het kopje hieronder.

Subsidieaanvraag O&O-fonds indienen

Let op: alleen volledige subsidieaanvragen die op tijd zijn ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Zowel private als publieke rechtspersonen gevestigd in West-Brabant kunnen subsidie aanvragen. Denk aan bedrijven, maar ook gemeenten en onderwijsinstellingen. Er moet echter sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple helixverband (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) wordt aangemoedigd.

Wanneer komt mijn project in aanmerking?

De O&O-projecten hebben een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant. Kennisdeling staat centraal. Het project heeft bovendien een vernieuwend, op innovatie gericht karakter. Zoals het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot.

Ook moet het project bijdragen aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen, komen niet in aanmerking voor subsidie uit het O&O-fonds.

Belangrijk om te weten

Voordat u de aanvraag indient, moet u eerst de mogelijkheid van andere financieringsbronnen onderzoeken. In de aanvraag wordt het resultaat van dit onderzoek aangegeven. De subsidieaanvrager maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden.

Subsidieronden

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde kunnen subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Hoe eerder, hoe beter. Het is namelijk mogelijk feedback te krijgen op een concept subsidieaanvraag. Wacht daarom niet tot de deadline voor indiening bijna is verstreken. Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de toetsingscommissie. Dit is het strategisch beraad of het algemeen bestuur. Zij besluiten uiteindelijk over subsidietoekenning.

De eerstvolgende subsidieronde wordt binnenkort aangekondigd. Voor vragen over de procedure kunt u mailen naar subsidies@west-brabant.eu.

Benodigde aanvullende documenten subsidieaanvraag

De volgende documenten zijn nodig voor het indienen van een volledige subsidieaanvraag.

Subsidieverantwoording

Bekijk hier het Subsidieverantwoordingsformulier. Dit gebruikt u als het project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruikt u dit Excel-bestand

Subsidieregels

Het is altijd goed om op de hoogte te zijn van de regels rondom het aanvragen van een subsidie. Voor aanvragen die vanaf 2022 zijn ingediend, vindt u hier de subsidieregels.

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht

Marian Witte

Algemeen bestuur | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Geertruidenberg

Lieke Schuitmaker

Algemeen bestuur
burgemeester Alphen-Chaam