Programmabureau RWB

Het programmabureau Regio West-Brabant ondersteunt het ambtelijk en bestuurlijk netwerk. Het vervult verschillende rollen zoals het managen van processen, het uitvoeren van projecten, de overdracht van kennis en de strategische advisering op de thema’s.

Het programmabureau RWB ondersteunt het ambtelijk en bestuurlijk netwerk bij de realisatie van de opgaven Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Het vervult verschillende rollen.

De rollen die het programmabureau vervult:

Secretaris

Het organiseren en coördineren van regionale overleggen op de verschillende thema’s. Bewaking van de samenhang met de andere opgaven. Inzicht bieden in wat er speelt.

Kennisdeling

Het faciliteren van het delen, verspreiden en vergroten van kennis op de verschillende thema’s.

Strategisch advies

Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van bestuurders op strategische thema’s richting provincie en Rijk. Signaleren relevante ontwikkelingen en gevraagd en ongevraagd adviseren richting bestuur. Hieruit volgen desgewenst– in opdrachtgeverschap – andere accenten of nieuwe programma’s en projecten.

Programma-/ project-/ procescoördinatie

Realiseren van concrete doelen aan de hand van een programma, project of proces. Kenmerkend hiervan is dat er een duidelijk begin en eind is met een concreet resultaat. Hier ligt altijd een opdracht vanuit het bestuur onder.

Lobby

Realiseren van concrete resultaten, zoals het binnenhalen van een subsidie of het gericht beïnvloeden van besluitvorming (bij provincie, Rijk of Europa), passend bij één van de thema's. Lobbyactiviteiten kunnen door veel verschillende mensen worden uitgevoerd, zowel binnen RWB-p als daarbuiten. De rol van RWB-p is daarmee vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Belangenbehartiging

Continu onder de aandacht brengen van de RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist een constante aanwezigheid. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging van besluitvorming.

Organisatie

Binnen de RWB-organisatie werken circa 10 bevlogen medewerkers direct aan de opgaven op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. De beperkte omvang garandeert een integrale benadering van de vraagstukken. Negen andere medewerkers leveren een bijdrage aan het totale programma. Zij zetten zich in voor subsidies, lobby, communicatie en officemanagement.

Naast de strategische economische samenwerking staat RWB ook voor een effectieve en efficiënte uitvoering van een aantal taken: kleinschalig collectief vervoer, regioarcheologie, routebureau en personele mobiliteit/publiek maatwerk.

Het programmabureau wordt aangestuurd door een directeur.
De directeur is tevens de secretaris van het bestuur van RWB.