Urgentie vanuit economisch agenda West-Brabant

De economische ambitie verlangt dat een aantal belangrijke randvoorwaarden goed zijn vervuld.

West-Brabant heeft van oudsher een aantal belangrijke dragers van de economie. Agrofood, Industrie en Logistiek, deze sectoren wil de EBWB met REWIN als uitvoeringsorganisatie doorontwikkelen.

Maatschappelijke opgaven en transities vormen de vervolgstappen op de innovaties voortkomend uit industrialisatie, mechanisatie, optimalisatie (en automatisering). De nieuw(st)e opgaven zijn complex qua aard en omvang. Oplossingen gaan daarom over grenzen van sectoren. Ook over de grenzen van (onze) gemeenten, streken, regio’s en landen. Niemand kan de opgaven alleen oplossen. Onderwijs niet. Ondernemers niet. En overheid
ook niet. Dat vraagt om samenwerking en om vernieuwend ondernemerschap. Samenwerking binnen de sector, tussen sectoren, met samenwerkingspartners (Triple Helix) en met / tussen regio’s. Dit vraagt om verbinden, verslimmen en verduurzamen.

Alleen een doorontwikkeling van de bestaande sectoren is niet voldoende. Nieuwe oplossingen vragen om creativiteit, nieuwe inzichten, ontwikkeling van nieuwe diensten. Dit vergt nieuwe kennis. En die kennis is
aanwezig in de regio.

EBWB onderzoekt of het toevoegen van Kennisdiensten en Vrijetijdseconomie van meerwaarde is voor de regionale economie.

Randvoorwaarden

De economische ambitie verlangt dat een aantal belangrijke randvoorwaarden goed zijn vervuld.
1. goed beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen
2. een kennisinfrastructuur ten dienste aan ondernemers
3. een bereikbaar en hoogwaardig vestigings- en woonklimaat

Uitvoering

RWB en REWIN spelen een essentiële rol in het realiseren van slimme verbindingen. REWIN en RWB, staan opgesteld voor de regio en ondervinden minder beperkingen aan de gemeentelijk grenzen. Waarbij overigens niet alles altijd gezamenlijk hoeft te worden
opgepakt. Ook hier geldt slim verbinden op het juiste schaalniveau.

Uitgangspunt hierbij is en blijft dat bij economische actie vooral het bedrijfsleven “in the lead” is. De rol van de overheden is faciliterend en ondersteunend, steeds met het algemeen belang van de regio West-Brabant voor ogen.